בדיקת המצאות אתר עתיקות מוכרז בגוש וחלקה

תנאי שימוש

  • הפרסום בילקוט הפרסומים כולל את מספרי הגוש והחלקה כפי שהיו בעת הפרסום, ייתכן וכתוצאה משינויים שנעשו במשך השנים הגוש והחלקה כפי שצויין על ידי הפונה אינם אלה שמופיעים בילקוט הפרסומים
  • רק המידע המופיע בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל כאמור, ייחשב כנכון ומחייב
  • פלט מידע המופק מן המערכת איננו מהווה רישום מאושר או העתק רישום מילקוט הפרסומים כאמור.
  • רק אישור בכתב חתום בידי הגורם המוסמך ברשות העתיקות יהווה אישור לכך כי הגוש והחלקה כפי שצויינו על ידי הפונה נכללים או אינם נכללים בתחום אתר עתיקות מוכרז.
  • תשומת לבך לכך כי אין די בבדיקה של גוש"ח לקבלת מידע רשמי בדבר המצאות המקרקעין באתר עתיקות מוכרז ובכל מקרה הקביעה לגבי גבולות האתר נעשית לפי נקודות הציון המופיעות בילקוט הפרסומים.


בדיקת המצאות אתר עתיקות מוכרז בגוש וחלקה