מכרזים

מס. מכרז HR-04/2018
שם מכרז מנהל/ת פרויקטים חיצוניים
תאריך אחרון להגשה 07/02/2018 16:00
מחיר 0

                                                                                                                          25 בינואר 2018
מכרז חיצוני מס' 4/2018


תואר המשרה: מנהל/ת פרויקטים חיצוניים
מנהל: שימור
מתח הדרגות: חוזה אישי
היקף משרה: 50%
מקום העבודה: בפריסה ארצית משרד ראשי רוקפלר.
כפיפות: ראש מנהל שימור
התפקיד בקדנציה עד 5 שנים עם אפשרות התמודדות על קדנציה נוספת.

רקע
מעורבותה של רשות העתיקות ובפרט של מינהל שימור בפרויקטים בה עליה לתכנן ולבצע פיתוח ובינוי רחב היקף, אשר משלב עשייה בתחום ההנדסה האזרחית על כלל מרכביה ועשייה בתחום חפירה ועבודות שימור באתרים ארכיאולוגיים מורכבים, מחייב איוש משרת מנהל פרויקטים אשר יתכלל את כלל הגורמים והעשייה הנדרשת לצורך הוצאתם לפועל באופן מקצועי.
יש חשיבות בהמצאות גורם מקצועי מייצג מטעם הרשות ומינהל שימור כמנהל פרויקט ואיש הקשר מול מזמיני עבודה.
ליווי צמוד לפרויקטים המבוצעים על ידי קבלני מאגר הספקים.
תאום וקשר בין מזמיני עבודה חיצוניים לבין גופי הרשות ומתכנני הפרויקטים בפרויקטים בהם קיים מנהל פרויקט חיצוני.
יעוץ באופן שוטף למתכנני מינהל שימור העוסקים במגוון רחב של פרויקטים כולל דרכי ביצוע, חומרים, עלויות ועוד.


הגדרת תפקיד - מנהל פרויקטים חיצוניים ברשות העתיקות
• מנהל הפרויקטים ינהל פרויקטים חוצי הארגון.
• יפעיל וישמש כגורם המקצועי בהפעלת המאגר החדש של קבלנים ויועצים.
• יעסוק במתן יעוץ הנדסי וניהולי לפרויקטי ביצוע במנהל השימור ובכלל הרשות.
• יעסוק במתן יעוץ למתכנני מנהל השימור בכל הקשור להכנת המכרזים, כתבי הכמויות ומפרטים מיוחדים .
• יוביל תאום תכנון למיזמי ביצוע ברשות.
• ישמש כבקר מול חברות מנהלות בפרויקטים חיצוניים.
• ישמש כיועץ מקצועי מול ועדת המכרזים ויכין את החומרים הנדרשים.
• יעזור בגביה מול הגופים חיצונים.

תיאור תפקיד-
• ביצוע התקשרויות חוזיות מול מזמיני עבודה, עם גורמי התכנון, עם הקבלנים השונים ע"פ נוהלי הרשות.
• תאום תכנון בין המתכננים השונים הרשויות ובין יחידות הרשות.
• הכנת אומדנים לביצוע הפרויקטים והעברתם לאישור ע"פ נוהלי הרשות.
• הוצאת מכרזים ע"פ נוהל מכרזים בתאום עם ועדת המכרזים ויועמ"ש הרשות.
• בקרת תוצאות המכרזים והפקת דוחות והמלצות לוועדת המכרזים.
• מעקב ובקרה אחר ביצוע הפרויקט, הפקת דוחות תקציב ולו"ז התקדמות חודשיים אשר ישולבו בהצגת דוח סטאטוס חודשי למנהל.
• פיקוח צמוד על איכות וטיב העבודה המבוצעת באתר .
• מעקב ובקרה אחר חשבונות הקבלנים. הגשת חשבונות ליזם בתאום עם מחלקת גביה ומנהל המחלקה.
• מתן שירותים מקצועיים לכל היחידות ברשות העתיקות.

תנאי סף:
• בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית / או אדריכלות.
• ניסיון עבודה בגופים ציבוריים
• ידע וניסיון בניהול פרויקטים גדולים בהיקף של מעל 5 מיליון של לפחות 10 שנים.
• בעל ידע רחב על עולם הבניה כולל הכנת חוזים, מכרזים, כתבי כמויות ועוד- (אסמכתאות)
• בעל ידע והכשרות משלימות בתחום השימור ועבד בפרויקטים עם קשר לתחום השימור
• זמינות שוטפת ונכונות להשקעה ולעבודה בשעות מרובות/לא שגרתיות

כללי
רשות העתיקות תהא רשאית לערוך מיון ראשוני באמצעות ועדת מיון שתמונה לכך ברשות ולבחור את המועמדים המתאימים טרם ועדת המכרזים וכן להזמין את המועמדים המתאימים ביותר לראיון.
במקרים של ריבוי מועמדים (מעל ל- 7 מועמדים) תהא ועדת המיון רשאית להמליץ על המתמודדים להמשך מהלך אבחון וזימון לראיון למכרז בפני ועדת המכרזים.
רשות העתיקות שומרת לעצמה הזכות להאריך מועד הגשת המועמדות, לעדכן את המכרז ו/או לבטלו בהתאם לשיקול דעתה.
מועמד/ת שייבחר י/תעמוד בתקופת ניסיון בת 9 חודשים עם אפשרות להארכה.
כל מקום שננקטה בו לשון זכר-גם לשון נקבה במשמע. הזדמנות שווה ניתנה לאישה
ולגבר בעלי כישורים שווים מתאימים במכרז זה.


הגשת הבקשה
מועמדות למכרז זה יש להפנות אל אגף משאבי אנוש, בדוא"ל gali@israntique.org.il או במעטפה סגורה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים מטה, בציון מס' המכרז וציון שם המשרה הפנויה לכתובת: מוזיאון רוקפלר, ת"ד 586, ירושלים מיקוד 91004 . הגשה עד ליום ד' 7/2/2018 שעה 16:00

מועמדים אשר לא יצרפו את המסמכים במלואם כנדרש לעיל, לא ייענו ומועמדותם לא תובא במניין.
ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להזמין את המועמדים או חלקם לראיון אישי.
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנקוב, לא תילקח בחשבון, גם אם נשלחה לפני תום המועד הנ"ל בדואר או בכל דרך אחרת.

יש לעיין בנוסח המלא של המכרז באתר האינטרנט של רשות העתיקות, להורדת הנוסח המלא לחץ כאן
הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי המכרז עצמם הן אלה שתחייבנה את רשות העתיקות ואת המועמדים.

בברכה,
אורנה לוי
מנהלת אגף משאב אנוש
רשות העתיקות