מכרזים

מס. מכרז 02/18
שם מכרז שירותי הסעדה במוזיאון רוקפלר
תאריך אחרון להגשה 31/01/2018 12:00
מחיר 0

רשות העתיקות, באמצעות מנהל אגף מנהל וביטחון, פונה בזאת לקבלת הצעות לניהול והפעלת שירותי הסעדה במוזיאון רוקפלר בירושלים.

בשאלות יש לפנות למר דני נעמני בדוא"ל: danieln@israntique.org.il 

1.1 ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם, באתר האינטרנט של רשות העתיקות בכתובת: www.antiquities.org.il או לקבלם באמצעות פניה לגב' חנה ארז בדוא"ל: hannah@israntique.org.il
1.2 את ההצעה יש להגיש לא יאוחר מיום 31/01/2018 בשעה 12:00, והיא תוכנס לתיבת המכרזים במשרדי מוזיאון רוקפלר רח' סולטן סולימן, ירושלים. לשימת לב, לפי תקנה 20 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג, 1993 ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמצאה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות.
ההצעה תופקד ע"י המציע או נציגו ועליה להימצא בתיבת ההצעות במועד הנקוב בסעיף זה ועל המציע האחריות לכך ולא תישמע ממנו כל טענה בעניין .
1.3 ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה, עליה יירשם: מכרז /1702 - ניהול והפעלת שירותי מזנון והסעדה במוזיאון רוקפלר ירושלים. המעטפה הסגורה תכלול שתי מעטפות פנימיות, על גבי כל אחת מהן יצוין שם המציע, כתובתו ומס' הטלפון:

• מעטפה אחת תכיל את כל מסמכי ההצעה מלבד הצעת המחיר - נספח ז' שיוכנסו למעטפה נפרדת .
• מעטפה שנייה תכיל את הצעת המחיר של המציע, חתומה בחתימות מלאות ומחייבות ובמקור. על גבי מעטפה זו יירשם "הצעת מחיר מכרז /17 02- ניהול והפעלת שירותי מזנון והסעדה במוזיאון רוקפלר ירושלים. מעטפה זו תצורף כשהיא סגורה.
1.4 פרטים ושאלות ניתן להעביר לגב' חנה ארז בדוא"ל: hannah@israntique.org.il עד יום 24/01/2018 בשעה: 12:00.
1.5 רשות העתיקות תיתן מענה לשאלות בכתב בלבד, כאשר התשובות תשלחנה למציעים בדואר אלקטרוני. למען הסר ספק, על המציעים להתעדכן בהבהרות השונות מול הגב' חנה ארז. התשובות לשאלות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהוראותיו ועל המציע לצרף את מסמך התשובות לשאלות אל הצעתו.
1.6 תקופת ההתקשרות עם המציע שיזכה במכרז תהא לתקופה של שנה מיום החתימה על חוזה ההתקשרות. 


לרשות העתיקות שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה של עד 3 שנים נוספות (להלן: "תקופת ההתקשרות הנוספת") במספר תקופות ופעמים כפי שיוחלט על ידה ובלבד שתקופת ההתקשרות הנוספת לא תעלה על 4 שנים כאמור. ההודעה על המשך ההתקשרות תינתן ע״י וועדת המכרזים של רשות העתיקות ובכתב.
לרשות העתיקות שמורה הזכות לבטל התקשרות זו מכל סיבה בהודעה בכתב של חודש מראש.
יובהר כי הזכות להארכת ההתקשרות עם הזוכה נתונה לשיקול הדעת הבלעדי של רשות העתיקות.
1.7 רשות העתיקות רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת רשות העתיקות מונע הערכת ההצעה כדבעי.
1.8 הצעתו של מציע תהיה בתוקף למשך 90 יום מהמועד האחרון למסירת ההצעות. אם הליכי אישור המכרז לא יסתיימו לאחר 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי המציע לבטל את הצעתו.
ההודעה על ביטול ההצעה תועבר, בכתב, תוך ציון מועד תחולה, אל ועדת המכרזים של רשות העתיקות.
1.9 נקבע ספק זוכה תוך התקופה האמורה, תהיה הצעתו בתוקף עד תום 90 יום מיום סיום תקופת ההתקשרות. אין רשות העתיקות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מהצעה או כל הצעה שהיא, בשלמותה או בחלקים ממנה. רשות העתיקות רשאית לפצל את ההצעה, לקבל חלקים ממנה, או לממשה בשלבים.
1.10 היה וההתקשרות עם הספק הזוכה לא תצא אל הפועל, מכל סיבה שהיא, רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם הספק הזוכה השני, ללא מגבלות כלשהן. לפיכך, ההצעה של הספק אשר יוכרז כספק זוכה שני, תעמוד בתוקפה למשך 90 (תשעים) יום נוספים לאחר סיומם של הליכי המכרז, כדי לאפשר את ההתקשרויות החלופיות הנ״ל.
1.11 לרשות העתיקות נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע, בכדי לקבל הבהרות ו/או השלמות להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות. כל פנייה תיעשה בכפוף לכללי חוק חובת המכרזים והתקנות על פיו.
1.12 רשות העתיקות רשאית לבטל את המכרז או לצאת למכרז חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי.
1.13 רשות העתיקות לא תשלם בשום מקרה פיצוי מכל סוג שהוא בעקבות ביטול המכרז כאמור.
1.14 לרשות העתיקות נשמרת הזכות בהתאם לשקול דעתה הבלעדי שלא להתקשר עם מציע בשל היעדר שביעות רצון מהאופן בו המציע ביצע התקשרות קודמת עם רשות העתיקות.
1.15 מגישי ההצעות מתבקשים לבחון היטב את תנאי המכרז ובכלל זה את מלוא ההתחייבויות שיוטלו עליהם במסגרת ההתקשרות עם רשות העתיקות במידה ויזכו במכרז.
1.16 כל שינוי שיעשה ע״י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ורשות העתיקות תראה אותו כאילו לא נכתב ויגרום לפסילת ההצעה.
1.17 רשות העתיקות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות ו/או לשנות כל אחד מהמועדים אשר נקבעו בהליך המכרז וכן להפסיק את ההתקשרות עם הספק בכל עת, תוך מתן הודעה מוקדמת של חודש מראש.
1.18 רשות העתיקות, וועדת המכרזים רשאית להגדיל את היקף ההתקשרות במכרז זה או להקטינו בכל תקופה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
1.19 כל התקשרות שתבוצע עם הספק שיזכה במכרז זה כפופה לקיומו של תקציב מתאים להיקף השירות הנדרש במכרז זה, וכפופה להזמנות רכש שייפתחו מעת לעת.
1.20 עיון בהחלטת ועדת המכרזים ובהצעת הזוכה במכרז: הצעתו של הזוכה במכרז תועמד במלואה, על נספחיה, לעיון יתר המציעים במכרז. אם קיימים בהצעה חלקים אשר לדעת המציע יש להשאירם חסויים, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים ואת הנימוקים לסודיותם בהתאם לנוסח המופיע בנספח י' למכרז. ועדת המכרזים תחליט, בהתאם לשיקול דעתה, האם לגלות את ההצעה הזוכה במלואה או בחלקה.