מכרזים

מס. מכרז 29/17
שם מכרז מתן שירותי כ"א
תאריך אחרון להגשה 08/01/2018 12:00
מחיר 0

מכרז מספר 29/17
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי כ"א


רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות מחיר למתן שירות כח-אדם המוגבלים בזמן ובמקום בחפירות ארכיאולוגיות ובפרויקטים זמניים שרשות העתיקות מבצעת בכל הארץ לתקופה של 12 חודשים החל מיום 01/03/2018 עד 28/02/2019 עם אפשרות להארכת ההסכם לשתי תקופות נוספות כל אחת שלא תעלה על 12 חודשים.

דרישות ותנאי סף :

1. על המציע להיות מוסמך ומורשה לספק את השירותים נשוא הזמנה זו, על פי כל דין ולבצע מתן השירות בהתאם לכל דין.
2. על הגוף המציע להיות גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי.
3. על הגוף המציע להיות מנהל ספרי חשבונות כחוק.
4. אם הגוף המציע הינו גוף משפטי המאוגד כחברה או כשותפות רשומה, הוא אינו "חברה מפרה" ו/או לא נשלחה אליו התראה על היותו "חברה מפרה" כאמור בסעיף 362 א' לחוק החברות, התשנ"ט 1999.
5. על הגוף המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על היותו בעל רישיון בר תוקף במועד הגשת ההצעה לעסוק כקבלן כח אדם, עפ"י חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א התשנ"ו – 1996 והתיקון לחוק משנת 2001.
6. על הגוף המציע להיות בעל ניסיון ב-5 השנים האחרונות לפחות בגיוס, ניהול ואספקת שירותי כוח אדם.
7. על הגוף המציע להיות בעל מחזור עסקים מינימאלי של 5,000,000 ₪ לשנה (חמישה מליון ₪) , בכל אחת מ-5 השנים (2012-2016).
8. על הגוף המציע לצרף ערבות בנקאית לקיום תנאי המכרז, נוסח הערבות יהיה תואם במלואו לנוסח המצורף למכרז בסך של 250,000 ₪ (מאתיים וחמישים אלף ₪) בתוקף עד לתאריך 08/04/2018) (נספח ג').
9. תנאי סף להשתתפות במכרז הוא שהמציע עסק במישרין באמצעות עובדיו (ולא באמצעות קבלן משנה) במתן שרותי כוח אדם בכל אחת מהשנים,2014,2013 2016,2015 ו-2017.
10. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ובמלוא הדרישות כמפורט במכרז, לרבות צירוף כל המסמכים כמפורט בסעיף 24 רבתי להלן, וכן למלא בכתב יד ברור וקריא כל הנספחים המצורפים למסמכי המכרז (נספחים א' עד י"ד) ולצרפם כשהם חתומים כדין.
11. אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים להלן, באופן הנדרש, ייתן למזמין את הזכות להחליט על פסילתה המיידית של ההצעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף.
12. המציע רשאי להגיש הצעה לכל אחד מאזורים או לאחד מהאזורים שלהלן, למען הסר ספק המציע יכול לזכות באזור אחד בלבד אף אם הגיש הצעה ליותר מאזור אחד (נספח ט"ו).

א. מרחב הצפון + מחוז חיפה של רשות העתיקות.
ב. מרחב מרכז של רשות העתיקות (ללא מחוז חיפה).
ג. מרחב ירושלים של רשות העתיקות
ד. מרחב דרום של רשות העתיקות.

מובהר במידה והצעות המציע זכו בשני אזורים או יותר, במקרה זה רשות העתיקות תבחר אזור אחד בלבד בו יוכל המציע לממש את זכייתו בהתאם לשיקול דעתה. בחירת האזור הזוכה תיעשה בידי רשות העתיקות בלבד ולמציע לא יהיה כל טענה או דרישה כלפי הרשות בעניין זה.

13. ההצעות תוגשנה מודפסות, במידה ונדרש המציע למלא פרטים בכתב יד, יעשה כן בכתב יד ברור וקריא, רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות מחמת כתב יד לא ברור.

14. המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו, בדבר קיום חובותיו בעניין זכויות העובדים, על-פי חוקי העבודה המפורטים בסעיף 9 להסכם ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף. בתצהיר בכתב יפורטו ההרשעות בדין פלילי של המציע, בעלי שליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, במידה והיו כאלה, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן: משרד התמ"ת) בגין הפרה של חוק העבודה בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת ההצעה. המציע יצרף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם (נספח יג למסמכי המכרז).

15. אם המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בסעיף 9 להסכם, תיפסל ההצעה על הסף.

16. אם המציע או מי בעלי השליטה בו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה (בעל שליטה – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981) תיפסל ההצעה על הסף.

17. הקבלן מתחייב להמציא למשרד אחת לחצי שנה, אישור אודות עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה והסכם ההתקשרות כלפי העובדים נותני השירותים מטעמו המוצבים באתרי ומתקני המשרד, חתום בידי מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר על ידי רואה חשבון.

18. בפירוט ההצעה יש לציין את המחיר לשעת עבודה וכן ליום עבודה בין 8 שעות נטו, וכן לצרף תמחירי עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה כמפורט בנספח ד' למסמכי המכרז.

19. אספקת העובדים צריכה להינתן באופן שיאפשר לעובדים להתחיל את עבודתם בשעה 06:30 באתר העבודה ולסיימה בשעה 14:30, רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות העבודה, השינוי יבוצע תוך מתן הודעה מראש של 24 שעות ובתאם לצורכי הרשות.

20. המציע מתחייב לקיים במהלך ההתקשרות מוקד יומי פעיל לקבלה וניהול שיחות טלפון במשך שעות העבודה דהיינו בין השעות 06:00 לשעה 16:00 ומספר טלפון נייד להתקשרות לאחר שעות העבודה.

21. ההצעות יהיו בסכומים בש"ח שלפני מע"מ.

22. תנאי תשלום – רשות העתיקות תשלם כנגד חשבונית מס עבור מתן השירותים תוך שוטף +30 יום מרגע אישור החשבונית ע"י המוסמך לכך מטעמה.

23. בין הזוכה לרשות לא יהיו בכל דרך וצורה יחסי עובד ומעביד. היחסים בין הרשות לבין הזוכה יהיו יחסי מזמין קבלן נותן שירותים בלבד.

24. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי רשות העתיקות במוזיאון "רוקפלר", ירושלים, לא יאוחר מיום 08/01/2018 בשעה 12:00 בצהריים ועליהם ירשם " הצעות למתן שירותי כ"א - מכרז 29/17". להצעות יצורפו המסמכים שלהלן :

א. אישור על היות המציע "עוסק מורשה" לצורך מס ערך מוסף.

ב. אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976.

ג. פרטים על היקף העסק כגון: כתובת המשרדים, פריסה ארצית ומס' העובדים.

ד. פירוט גורמים ציבוריים עבורם בוצעו על ידי המציע אספקת שירותים מסוג ההצעה.

ה. המלצות מגורמים ציבוריים עבורם בוצעו על ידי המציע אספקת שירותי כוח אדם.

ו. מסמכים המעידים על כך שלמציע יש את כל ההיתרים, הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי דין לספק את השירותים נשוא ההזמנה והשירותים המבוקשים על פי מכרז זה.

ז. ערבות בנקאית בלתי מותנית - נספח ג' בתוקף עד 08/04/2018 ע"ס 250,000 ש"ח לפקודת הרשות, להבטחת ביצוע הצעת המציע אם תתקבל. הערבות תחולט לטובת הרשות באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יממש אותה אם יזכה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי
כל דין. שינוי בנוסח הערבות יגרום לפסילת ההצעה. מציע אשר הצעתו תזכה יידרש להאריך את תוקף הערבות הנ"ל ל - 30 יום מתום תקופת ההתקשרות וזאת לצורך הבטחת ביצוע התחייבות המציע על פי תנאי ההתקשרות. הארכת תוקף הערבות הינה תנאי יסודי למימוש הזכייה.
המזמין יהיה רשאי לחלט ערבות זו, כולה או חלקה, אחרי שנתן למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו בכתב אם התקיים בו אחד מאלה:
1. המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
2. המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
3. המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז.
4. אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן
תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז.
5. על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק. אי דיוק בשמו של
המציע או רישום השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.
6. המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת המזמין עד לקבלת החלטה
סופית בדבר המציע הזוכה במכרז. אי הארכת תוקף הערבות, יביא לפסילת הצעת
המציע על הסף.

ח. עותק של ההסכם – נספח א' המצורף למסמכי המכרז חתום ע"י החברה ומאושר ע"י עו"ד/רואה חשבון.

ט. על המציע לצרף אישור חברת הביטוח על קיום פוליסות ביטוח בתנאים ובסכומים כמפורט בנספח י"ד למסמכי המכרז.

25. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והרשות שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם ו/או לקיים תחרות בין המציעים, בכל דרך שתמצא לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

26. מסמכי המכרז ניתנים לעיון באתר אינטרנט של רשות העתיקות: www.antiquities.org.il. ניתן לקבל את המסמכים האמורים באתר האינטרנט לעיל או בפנייה לגב' חנה ארז באמצעות הדוא"ל: hannah@israntique.org.il

27. אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה יהיו כדלקמן:

70% - מחיר ליום עבודה של 8 שעות נטו.
20% - מחיר ליום נסיעות (לאחר הנחה)
10% - לפחות חמש המלצות של גופים ציבוריים וממלכתיים (נספח ט')

[מחיר ליום עבודה X 0.7] (+) [מחיר הסעה לעובד ליום כולל הנחה X 0.2] (–) [ניקוד המלצות] = ציון משוקלל


28. יובהר בזאת כי תנאי סף ודרישות מפורטות לקיום תנאי המכרז, מצורפים למסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו – אי עמידה בכל תנאי הסף והדרישות שבמסמכי המכרז תגרום לפסילת ההצעה.

29. למען הסר ספק, בין יתר שיקוליה לבחירת ההצעה הזוכה, תהא הרשות רשאית לשקול ניסיון עבר עם המציע ככל שתמצא לנכון.

30. רשות העתיקות מודיעה בזאת כי תהא רשאית במהלך תקופת ההתקשרות להפסיק את ההתקשרות עם הספק במידה ויתברר שאינו יכול לעמוד בהיקף הנדרש לאספקת כוח אדם לפי צורכי הרשות ו/או סיפק כמות פחות מההזמנה שנדרשה על ידי הרשות ו/או תהא רשאית להזמין מקבלן אחר שזכה באזור אחר לספק כוח אדם לאזור בו זכה הספק שאינו עומד במלוא דרישות הרשות ו/או הפר תנאי ההתקשרות והכל בהתאם לשיקול דעתה ומבלי שהדבר ייחשב כהפרה יסודית של הסכם ההתקשרות ולספק לא תהיה כל טענה או דרישה מהרשות בעניין זה.


31. על המציע לצרף פירוט גופים ציבוריים וממלכתיים עבורם סיפק המציע שירותי כוח אדם. הרשות רשאית לפנות לעוד ממליצים שפרטיהם ימסרו בנספח ט', לרבות לגורם המוסמך ברשות שאחראי על העבודה מול חברות כ"א בהתאם לעניין, לקבלת חוו"ד בקשר להתנהלות הספק ואיכות השירות.

32. רשות העתיקות מעוניינת בקבלת שירות של עובדים לתקופה שאינה עולה על 8 חודשים רצופים או מצטברים והמציע בעת הגשת הצעתו ייקח תנאי בסיסי זה במכלול שיקוליו. האחריות לחישוב תקופת ההעסקה של העובדים עם כל המשתמע מכך תחול על הספק בלבד.

33. על המציע להגיש את הצעתו על גבי טופס "הצעת משתתף במכרז"- נספח ב' המצורף למסמכי המכרז, הצעת המציע וכל מסמכי המכרז לרבות הנספחים ייחתמו על ידו ו/או על ידי מורשה חתימה המוסמכים במקרה שהמציע הוא תאגיד.

34. כנס מציעים יערך ביום ד' 27/12/2017 בשעה 10:00 . המפגש יערך במוזיאון רוקפלר, ירושלים. כנס המציעים הינו תנאי להגשת הצעה למכרז זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה. מציע שלא יטול חלק בפגישה הנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל.

35. השתתפות בכנס המציעים הנה בהרשמה מראש בכתובת הדוא"ל : yair@israntique.org.il
בלבד, אישור הרשמה לכנס ישלח בדוא"ל חוזר. על המציע חלה האחריות הבלעדית לרישום לכנס ווידוא רישום כנדרש. ניתן להירשם לכנס המציעים עד ליום 25/12/2017 בשעה 12:00. מובהר בזאת כי מציע שירשם לאחר המועד הנ"ל לא יוכל להשתתף בכנס ודינו כאמור בסעיף 31 מעלה.


36. להבהרות ושאלות ניתן לפנות למר יאיר רחמים במייל: yair@israntique.org.il בלבד . מועד אחרון להגשת שאלות: 02/01/2018 בשעה 12:00.