מכרזים

מס. מכרז 27/17
שם מכרז שירותי הסעות
תאריך אחרון להגשה 21/12/2017 12:00
מחיר 0

הזמנת הצעות לאספקת שירותי הסעות
לתקופה שבין 1/1/2018 לבין 31/12/2018


רשות העתיקות מבקשת בזאת הצעות מחיר לביצוע הסעות עובדים באזורים: הצפון, המרכז, ירושלים והדרום לתקופה של 12 חודשים שבין 01/02/2018 ועד 31/01/2019 עם אפשרות נוספת להארכת ההסכם לארבע תקופות בנות 12 חודשים כל אחת.

פירוט תנאי הסף:

1. על המציע להיות מוסמך ומורשה לספק את השירותים נשוא הזמנה זו, על פי כל דין, ולבצע את השירותים בהתאם לכל דין לרבות שימוש בכלי רכב מורשים על פי התנאים האמורים בסימן י"א לפרק השני של תקנות התעבורה , התשכ"א – 1961 (להלן "התקנת")
2. על המציע להיות בעל שליטה של 50 רכבים לפחות, בעל רישיון להפעלת הסעת אוטובוסים, וכן בעל אישור קצין בטיחות המאשר כי לכל רכבי המציע יש אישור הפעלה בהתאם להוראות התעבורה וכל דין אחר.
3. המציע רשאי להגיש הצעה עבור אזור גיאוגרפי אחד או מספר אזורים גיאוגרפיים מן הארבעה הבאים: צפון, מרכז, ירושלים, דרום. (נספח ח') על הקבלן לציין את אזור/אזורי הגשת הצעתו במקום המיועד לכך על גבי נספח ב' המצורף למסמכי המרכז.
כל אזור (צפון, מרכז, ירושלים ודרום) כולל בתוכו שלושה מחוזות, למעט ירושלים הכולל שני מחוזות.
4. ההצעות תוגשנה בכתב יד קריא וברור, רשות העתיקות שומרת על זכותה לפסול הצעות מחמת כתב יד בלתי ברור.
5. יש להגיש הצעה לכל סוג רכב מהרכבים המפורטים בסעיף 10 הר"מ.
6. בפירוט ההצעה יש לציין מחיר לכל סוג רכב עפ"י טבלת מרחקים. מצורפת בנספח ב' למסמכי המכרז.
7. להצעה יצורפו המסמכים להלן:
א. אישור על היות המציע "עוסק מורשה" לצורך מס ערך מוסף.
ב. אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורישיונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו -1976.
ג. פרטים על היקף העסק כגון: כתובת המשרדים, מספר עובדים, מספר כלי הרכב המועסקים בעסק.
ד. פירוט גורמים ציבוריים עבורם בוצעו ע"י המציע בחמש השנים האחרונות אספקת שירותים מסוג ההצעה.
ה. תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין-נספח ד'
ו. אישור תשלום תנאים סוציאליים – נספח ה'.
ז. הצהרת המועמד – נספח ו'.
ח. הצהרה על העדר ניגוד עניינים – נספח ז'
ט. מסמכים המעידים על כך שלמציע יש את כל ההיתרים, הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי דין לספק את השירותים נשוא ההצעה.
י. רישיון להפעלת משרד נסיעות.
יא. אישור העסקת קצין בטיחות בפועל.
יב. ערבות בנקאית בלתי מותנית בתוקף עד 20/03/2018 ע"ס 50,000 ₪ (חמישים אלף ₪) לפקודת רשות העתיקות להבטחת ביצוע הצעת המציע אם תתקבל בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז בלבד (נספח ג'). ערבות זו תחולט לטובת הרשות באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יממש אותה אם יזכה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי הדין. המציע שהצעתו תזכה, יהיה חייב להאריך את הערבות הבנקאית עד לתקופת סיום ההתקשרות על פי החוזה המצורף למסמכי המכרז והמסומן נספח א'. הערבות תוגש בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז בלבד והמסומנת כאמור "נספח ג'".
יג. עותק של ההסכם ונספחיו – חתום ע"י החברה ומאושר ע"י עו"ד/רו"ח המצורף למסמכי המכרז ומסומן נספח א'. יש לחתום בחתימת המציע וחותמת בכל עמוד ממסמכי המכרז.


דברי הסבר נוספים:

8. שירותי ההסעה הנדרשים מנקודות המוצא של העובדים לאתרי העבודה וחזרה לנקודות המוצא בסוף יום העבודה, על פי תכנית העבודה של הרשות. יובהר בזאת שיתכנו מקרים בהם נקודת המוצא תהיה באזור הגיאוגרפי שבו זכה המציע אל אתר עבודה הנמצא מחוץ לאזור העבודה בו המציע זכה.
9. מסלול הנסיעה כולל נסיעה בדרכי עפר לא סלולות. נקודת המוצא של ההסעות, לצורך חישוב מרחק ההסעה, תהיה נקודת הריכוז והאיסוף הראשונה של העובדים. המרחק יחושב מנקודת האיסוף דרך מקום העבודה ובחזרה לנקודת הפיזור. נקודת האיסוף והפיזור יקבעו ע"י הרשות.
מובהר בזאת כי מרחק הנסיעה היומי מתייחס למרחק מנקודת איסוף הפועלים בבוקר ועד לנקודת הפיזור בצהריים דרך אתר העבודה. מרחק זה יהיה סופי.

10. על השירותים להתבצע בכלי רכב מן הסוגים דלהלן :

1. אוטובוס זעיר שיכולת ההסעה שלו 10 נוסעים
2. אוטובוס זעיר שיכולת ההסעה שלו 14 נוסעים
3. אוטובוס שיכולת ההסעה שלו 20 נוסעים
4. אוטובוס שיכולת ההסעה שלו 50 נוסעים

11. על שירותי ההסעה להינתן באופן שיאפשר לעובדים להגיע בזמן לאתרי העבודה ולהתחיל את יום עבודתם בן 8 השעות בזמן וכן להחזיר את העובדים מאתרי העבודה לנקודת הפיזור מיד עם סיום העבודה.

שעות העבודה באתרים הן: 06:30 התחלה ו- 14:30 סיום.
רשות העתיקות שומרת לעצמה לשנות את שעות העבודה בהתאם לצורכי העבודה, השינוי יבוצע בהודעה מראש.

12. המציע מתחייב לקיים במהלך ההתקשרות מוקד יומי פעיל לקבלת ולניהול שיחות טלפון במשך שעות העבודה לפחות, דהיינו בין השעה 05:00 לשעה 18:00 ומספר טלפון נייד להתקשרות לאחר שעות העבודה.

13. תנאי התשלום הינם, שוטף + 45 יום.

14. על המציע להתחייב:
א. לספק את ההסעות בכלי רכב ששנת ייצורם משנת 2015 ולאחריה, אשר נמצאים בבעלותו ובשליטתו הבלעדית והעומדים לרשותו במועד הגשת ההצעה.
ב. להתחייב להפעיל מיזוג אוויר או חימום בכלי הרכב שברשותו.
ג. להתחייב להפעיל מערכת קשר/מירס/טלפון נייד/וכו' בכל הרכבים אשר ברשותו.
ד. לאספקת כלי הרכב במספר הנדרש לביצוע השירותים.
ה. מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ד', יספק המציע את שירותי ההסעה הנדרשים במועד אשר ינקב בהזמנת הרשות ובלבד שההזמנה נמסרה למציע לפחות 12 שעות לפני מועד תחילת ההסעה על פי ההזמנה.

15. מסמכי המכרז, לרבות הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז ניתנים לעיון באתר אינטרנט של רשות העתיקות: www.antiquities.org.il. ניתן לקבל את המסמכים האמורים באתר האינטרנט לעיל או בפנייה לגב' חנה ארז באמצעות הדוא"ל: hannah@israntique.org.il

16. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה במשרדי הרשות במוזיאון רוקפלר לתיבת המכרזים לא יאוחר מיום 21/12/2017 בשעה 12:00 בצהריים ועליהן יירשם: "הצעות לאספקת שירותי הסעה 2018"
בתוך המעטפה הראשית יהיו 2 מעטפות:
א. מעטפה ובה מסמכי תנאי הסף בלבד (ללא הצעת המחיר) ועליה רשום: "מסמכי תנאי סף"
ב. מעטפה נוספת נפרדת ובה הצעת המחיר על גבי נספח "ב'" ועליה יירשם "הצעת המציע-מכרז הסעות".
למען הסר ספק, מעטפת תנאי סף בה תהיה גם הצעת מחיר – תיפסל.

17. אין הרשות מחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי, רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות לעשות מיון להצעות המתאימות ולנהל משא ומתן עם המציעים במקרים המותרים על פי דין
18. מובהר בזאת כי המכרז וההסכמים שייחתמו עם הזוכים בו, אינם שוללים את זכותה של הרשות להתקשר עם חברות הסעה אחרות בנסיבות מיוחדות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות.
19. אמות המידה לבחירת ההצעה הזולה מלבד המחיר, יהיו גם ניסיונו של המציע /החברה, היקף פעילותו ורשימת הממליצים עליו.
20. הליך בחירת הספק מורכב משני שלבים :

שלב ראשון – תפתחנה כל ההצעות שהוגשו עד לתאריך האחרון למסירת ההצעות לצורך בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף. הצעות שלא יעמדו באחד או יותר מתנאי הסף לא יעברו לשלב השני.

שלב שני – ישפטו וינוקדו ההצעות שהוכחה עמידתן בתנאי הסף על פי הפרמטרים המפורטים בטבלה שלהלן:

0 – 60 ק"מ 61 – 120 ק"מ 120 ק"מ ומעלה
רכב ל- 10 נוסעים 10% 10% 5%
רכב ל- 14 נוסעים 10% 10% 5%
רכב ל- 20 נוסעים 15% 15% 5%
אוטובוס 8% 5% 2%

ההצעה הזוכה תהא זו שלה המחיר המשוקלל הנמוך ביותר שיתקבל מן הטבלה שלעיל.


21. על המציע להגיש את הצעתו על גבי נספח ב' המצורף למסמכי המכרז שייחתם על ידו ו/או על ידי מורשה חתימה המוסמכים במקרה שהמציע הוא תאגיד.

22. כנס מציעים יערך ביום שני 11 דצמבר 2017 בשעה 14:00 . המפגש יערך במוזיאון רוקפלר, ירושלים. כנס המציעים הינו תנאי להגשת הצעה למכרז זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה. מציע שלא יטול חלק בפגישה הנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל.

23. השתתפות בכנס המציעים הנה בהרשמה מראש בכתובת הדוא"ל : yair@israntique.org.il
בלבד, אישור הרשמה לכנס ישלח בדוא"ל חוזר. על המציע חלה האחריות הבלעדית לרישום לכנס ווידוא רישום כנדרש. ניתן להירשם לכנס המציעים עד ליום 7 דצמבר בשעה 12:00. מובהר בזאת כי מציע שירשם לאחר המועד הנ"ל לא יוכל להשתתף בכנס.

24. להבהרות ושאלות ניתן לפנות למר יאיר רחמים בפקס: 02-6263750 או במייל: yair@israntique.org.il בלבד . מועד אחרון להגשת שאלות: 14/12/2017 בשעה 12:00.