מכרזים

מס. מכרז 28/17
שם מכרז אספקת שירותי אבטחה ושמירה ירושלים והדרום
תאריך אחרון להגשה 24/12/2017 12:00
מחיר 0


מכרז 28/17 - אספקת שירותי אבטחה ושמירה במרחב ירושלים ומרחב דרום ברשות העתיקות

1. רשות העתיקות (להלן "הרשות"), מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת שירותי אבטחה ושמירה עבור משרדי רשות העתיקות ולפרויקטים במרחב ירושלים ובמרחב דרום ולעיתים ביו"ש (להלן:" שירותי אבטחה ושמירה").

2. שרותי האבטחה והשמירה הנדרשים על-פי תוכנית העבודה של הרשות הנם בשני אזורים גיאוגרפיים כדלקמן:
א. מרחב ירושלים של רשות העתיקות
ב. מרחב דרום של רשות העתיקות

3. ההתקשרות הינה לתקופה שבין: 01 פברואר 2018 ל- 31 ינואר 2019. לרשות קיימת אופציה להארכת תקופת ההתקשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי בתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת (להלן: התקופות הנוספות"). משך הזמן של התקופות הנוספות לא יעלה על עשרים וארבעה חודשים.

4. אין לראות בבקשה זו לקבלת הצעת מחיר משום התחייבות כלשהי של המזמין להתקשרות חוזית עם המציע. מובהר בזאת כי התקשרות עם זוכה כלשהו תעשה בהתאם להסכם כמפורט בנספח ב' למכרז זה לאחר ובכפוף לאישור ההצעה ע"י ועדת המכרזים של המזמין.

5. רשאים להגיש הצעות מציעים בעלי רישיון תקף לקיום תאגיד למתן שירותי אבטחה, לפי סעיף 18 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל"ב-1972 העומדים בתנאים ובדרישות המפורטים במסמכי המכרז (להלן: "המציע").

6. טבלת ריכוז מועדים

מס"ד הפעילות תאריך שעה סעיף ועמ' ב נספח א'
1 מועד אחרון לרישום בדוא"ל לסיור קבלנים 10/12/2017 12:00
2 סיור קבלנים 13/12/2017 13:00
3 מועד אחרון לשאלות הבהרה למכרז 18/12/2017 12:00
4 מועד הגשת המכרז 24/12/2017 12:00


7. המסמכים הבאים מצורפים בזאת ומהווים חטיבה אחת וחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז:

נספח א'- הזמנה לקבלת הצעות ותנאים כלליים.
נספח ב'- הסכם.
נספח ג'- נוסח הצעה למשתתף במכרז.
נספח ד'- מפרט.
נספח ה'- הצהרת המציע אישור עו"ד/רו"ח.
נספח ו'- נוסח כתב ערבות בנקאית אוטונומית.
נספח ז'- אישור קיום ביטוחים.
נספח ח'- הצהרת סודיות.
נספח ט'- התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים.
נספח י' - הצהרת הקבלן בדבר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום.
נספח יא'- הצהרת התחייבות בטיחות בעבודה לקבלן חיצוני.
נספח יב' – התחייבות להימנעות מניגוד עניינים.
נספח יג' – תצהיר שימוש בתוכנות מקור ומערכות מידע
נספח יד' - פירוט גורמים ציבוריים ו/או משרדי ממשלה עבורם סיפק המציע שרותי אבטחה ושמירה
נספח טו' – היעדר הרשעות
נספח טז' – אישור רו"ח למחזור כספי

8. תנאים מקדמיים-תנאי סף חובה להשתתפות במכרז:
א. להצעה יצורפו המסמכים שלהלן:
1) אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו – 1976.
2) אישור על ניהול ספרים כחוק ואישור עוסק מורשה לענייני מע"מ.
3) במידה והמציע הוא תאגיד-תעודת רישום תאגיד (חברה/שותפות/עמותה). על המציע לצרף אישור ניהול תקין מרשם העמותות, אם המציע הנו עמותה רשומה.
4) הצהרת המציע לעמוד בכל דרישות המכרז (נספח ה').
5) אישור עו"ד/רו"ח על כך שהמציע חתום על ההסכם הקיבוצי וצווי ההרחבה הנוגעים לענף השמירה.
6) בהתאם להוראות חשכ"ל 7.11.3, על המציע לעמוד גם בתנאי הסף הבאים:
6.1 מסמכים שעל המציע להגיש בעת הגשת ההצעה למכרז בתצהיר יפורט, בין היתר, המידע הבא:
6.1.1 ההרשעות הפליליות של המציע בגין הפרת דיני עבודה.
6.1.2 ההרשעות הפליליות של בעלי השליטה במציע בגין הפרת דיני עבודה.
6.1.3 ההרשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה (אם קיימות) בגין הפרת דיני עבודה.
6.1.4 פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה.
6.1.5 כל הקנסות שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן: "הכלכלה"), בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.
6.1.6 כל העיצומים הכספיים שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה בכלכלה, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה , תשע"ב- 2011.
6.1.7 תצהיר ובו התחייבות כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, לא יועסקו עובדים זרים כמפורט בהוראת תכ"ם, "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה", מס' 7.12.9.
6.1.8 המציע יצרף להצעתו העתק נאמן למקור של רישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כ"א, תשנ"ו-1996 או אישור מאת משרד הכלכלה על הגשת בקשה לרישיון כאמור.
6.1.9 המציע יצרף להצעתו תצהיר שבשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות לא הוטלו על הספק או על בעל הזיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה, בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בנספח ט' ובנספח י'; לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.
6.1.10 המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב מטעמו ומטעם בעלי השליטה בו, בדבר קיום חובותיו בעניין זכויות העובדים על פי חוקי העבודה, על פי צווי ההרחבה ועל פי ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, (נספח ט').
6.1.11 התחייבות המציע, כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, לא יועסקו עובדים זרים כמפורט בהוראת תכ"ם, "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה", מס' 7.12.9.
6.1.12 המציע יצרף אישור מטעם מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר הרשעות ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה, קנסות בשנה האחרונה ועיצומים כספיים ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעה, אם היו, או היעדר הרשעות. ראה נוהל קבלת האישור בהודעה, "נוהל קבלת אישור בדבר הרשעות וקנסות בגין הפרת חוקי העבודה", מס' ה.7.11.3.1.
6.1.13 המציע יצרף להצעתו הצעת מחיר עבור שעת עבודה של כל אחד מנותני השירותים מטעמו. הצעת המחיר תוגש על גבי טופס הצעת המחיר- נספח ג'. הצעת המחיר לא תפחת מן הסכומים המפורטים ב נספח ג' להלן ביחס לנותן השירותים הרלוונטי.
6.1.14 נספח התמחיר המפרט את מרכיבי השכר לעובדים [ראה הודעה "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה", מס' ה.7.11.3.3] וכן את עלות השכר המינימלית אשר המציע ישלם לעובדיו.
6.1.15 נוסח מלא וחתום של הצהרת המעביד על אודות עלות השכר [עלות השכר למעביד].
6.1.16 הצהרה כי הצעתו כוללת את עלות השכר למעביד וכן עלויות נוספות בגין ההסכם, כולל רווח למתן השירותים המבוקשים במסגרת המכרז.
7) פירוט גורמים ציבוריים ו/או משרדי ממשלה עבורם ביצע המציע אספקת שירותים מסוג ההצעה בשלוש השנים האחרונות, המלצות וכן מספרי טלפון ושם איש קשר. על המציע להיות בעל ניסיון במתן שירותים דומים בסדר גודל דומה ומעלה, בלפחות שלושה גופים הכפופים לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים התשנ"ח – 1998, בחמש השנים האחרונות (נספח יד').
8) מסמכים המעידים על כך שלמציע יש את כל ההיתרים, הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי דין לספק ולבצע את השירותים.
9) אישור קיום מוקד רמה א' , בבעלותו, מאושר על ידי משטרת ישראל.
10) רשות העתיקות נזקקת מעת לעת לשירותי אבטחה ושמירה בשטחי יו"ש ולפיכך על המציע להבטיח לתת את השירותים כאמור, באמצעותו או באמצעות חברה ובלבד שיהיה לה רישיון בר תוקף למתן שירותי שמירה בשטחי יו"ש מטעם המנהל האזרחי.
11) אישור על היות המציע בעל תקן 9001:2000 ISO או, 9001:2008 ISO, המתאים לארגון מסוג זה לפי דרישות מכון התקנים הישראלי.
12) אישור רישום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו.
13) אישור בעלות חברה בפריסה ארצית המפעילה לפחות ארבעה סניפים, ביום הגשת ההצעה, מהם אחד בתחומי מרחב ירושלים של הרשות ואחד בתחומי מרחב דרום של הרשות. וכן בעל יכולת לספק שירותי אבטחה, שמירה וסיור בכל אתר ואתר בהתאם לדרישת המנב"ט הארצי.
14) אישור רשימת מורשים (דו"ח אביב) ביום הגשת ההצעה על המציע להעסיק לפחות 400 מאבטחים/שומרים פעילים ובעלי רישיון להחזקת כלי נשק (לפי חוק כלי ירייה, התשי"ט – 1949).
15) אישור בר תוקף ממשטרת ישראל ומשרד הבט"פ להחזקת לפחות 250 כלי נשק (לפי חוק כלי ירייה, התשי"ט – 1949), וכן בעל אישור "מפעל ראוי" ממשרד הבט"פ.
16) רישיון בר תוקף לקיום משרד לשירותי שמירה מאת וועדת הרישוי עפ"י חוק החוקרים הפרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב – 1972.
17) המציע יגיש תצהיר מאושר על ידי עו"ד, כי הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, לא הורשע בעבר ע"י בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה שיש עמה קלון (נספח טו').
18) המציע יגיש תצהיר המאשר כי הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, לא הורשעו בפסק דין לפי חוק עובדים זרים, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז. תצהיר בעניין העסקת עובדים זרים ע"י המציע המצורף כ נספח י' למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, מאושר ע"י עו"ד, יצורף להצעת המשתתף וליתר מסמכי המכרז.
19) המציע יגיש תצהיר לעניין מערכות מידע ושימוש בתוכנות מקור ע"ג הטופס המנוסח ב נספח יג' המצורף למסמכי המכרז.

9. ערבות בנקאית –
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, אוטונומית בלתי מותנית בתוקף עד ליום 22/03/2018 על סך 50,000 ₪ (חמישים אלף ש"ח), זאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז, לפי נוסח הערבות המצ"ב למכרז כנספח ו'. ערבות זו תחולט לטובת הרשות באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יממש את הזכייה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי הדין.
א. אי המצאת הערבות הבנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז, תביא לפסילת ההצעה. למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי לא תתקבל כל חלופה לערבות הבנקאית, לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז, בלעדיו אין.
ב. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי של תנאי מתנאי הערבות לעומת הנוסח המצ"ב כנספח ו' - יגרום לפסילת הצעת המשתתף.
ג. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
ד. ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ-3 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
ה. הערבות של המציע שזכה במכרז תשוחרר תוך 90 ימים או לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת ערבות בנקאית לביצוע ההסכם.
ו. לא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בסעיף 8 לעיל, רשאי המזמין לדרוש ולקבל פירעון הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.

10. המציע בעל מחזור כספי של לפחות 10,000,000 ₪ (עשרה מיליון ₪), לשנה בכל אחת מחמש השנים האחרונות בפרויקטים בתחום האבטחה והשמירה כמפורט במכרז זה. יש לצרף אישור רו"ח (נספח טז').

11. המציע וכל המועסקים על ידו, או שותפים בו, בכל דרך שהיא, מצהירים כי נכון למועד התקשרותם בהסכם זה, אין הם יודעים על כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע למתן השירותים על פי הסכם זה, וכי אין הם קשורים ו/או מעורבים, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיהם מכוח הסכם זה.

12. המציע וכל המועסקים על ידו, או שותפים בו, בכל דרך שהיא, מצהירים ומתחייבים להימנע מכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, בקשר לפעילותם המקצועית במתן השירותים לרשות העתיקות במסגרת הסכם זה, ולהימנע במשך כל תקופת ההסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורבים בכל עסקה ו/או עניין שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה. כמפורט בנספח יב'.

13. המציע מתחייב להביא לידיעת הרשות בכתב אם קיים מצב של ניגוד עניינים כאמור או חשש לניגוד עניינים כאמור לגבי המועסקים ברשות, מיד עם קרות מצבים אלו, תוך פירוט הנסיבות אשר בגינן נמצא או עלול להימצא במצב כאמור. הגורם המוסמך במשרד ייבחן את מכלול נסיבות העניין ויודיע למציע כיצד לנהוג על מנת שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים. המציע ו/או מי מעובדיו יפעל בהתאם להוראות שינתנו.

14. הצהרת בעלי החברה בדבר שמירת סודיות על גבי הטופס המסומן כנספח ח'. בעלי התפקידים המועסקים מטעמם ידרשו לחתום לאחר חתימת הסכם התקשרות.

15. התנאים הנם מצטברים. הצעתו של מציע שלא תעמוד באחד התנאים תידחה על הסף.

16. העסקתו של כל מועסק על ידי המציע בעבודות על פי חוזה זה (בתפקיד קבוע, זמני, ארעי, ממלא מקום, מחליף או מעמד אחר) טעונה אישור מראש ובכתב של המנב"ט הארצי. המנב"ט הארצי יהא רשאי לדרוש להרחיק מהעבודה עובד המועסק על ידו גם לאחר שהעובד התקבל לעבודה בשרותו של המציע. המציע מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שיידרש ממנו לעשות זאת.

17. ועדת המכרזים של המזמין רשאית שלא לדון בהצעה שלא יתקיימו במציע הדרישות הללו ביום פתיחת תיבת המכרזים. מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם הפרטי או התאגיד המשפטי המגיש את הצעה בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.


18. מובהר בזאת כי המציע מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים, לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד וכל התשלומים שמעביד חייב בניכויים על-פי חוק. מובהר בזאת כי הפרת חוק שכר מינימום התשמ"ז -1987 תחשב כהפרת הוראות הסכם זה.

19. המזמין יודיע לזוכה, במכתב רשום או בדוא"ל, על הזכייה במכרז תוך 15 ימים, לאחר שוועדת המכרזים החליטה על זכייתו.

20. על הזוכה להמציא למזמין במעמד חתימת ההסכם, אישור קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן כנספח ז', חתום על ידי חברת הביטוח. מובהר בזאת כי עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לאישור קיום הביטוחים, בין אם נעשו בגוף האישור ובין אם במכתב לוואי, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

21. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד.

22. המזמין רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המרכז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל משתתפי כנס המציעים בדוא"ל, לפי הפרטים שנמסרו על ידם ברישום המוקדם.

23. המזמין רשאי לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (להלן: "המועד האחרון") על פי שיקול דעתו, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.

24. ההודעה על דחיית המועד האחרון תובא בכתב לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל לפי הפרטים שנמסרו על ידם ברישום המוקדם, שקבלתה תאושר טלפונית.

25. המזמין, או מי שיוסמך על ידו לצורך כך, יהיה רשאי לנהל, באמצעות ועדת המכרזים, משא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", בטרם תקבל את הצעתו.

26. המזמין רשאי לבטל את המכרז בכל עת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ולמציע לא תהיה כל טענה או דרישה מהמזמין בעניין זה.

27. ניתן להוריד המסמכים האמורים באתר האינטרנט שכתובתו: www.antiquities.org.il ללא עלות או לקבלם באמצעות פנייה לגב' חנה ארז, בדואל: hannah@israntique.org.il .


28. על המציע להגיש את הצעתו על גבי נספח ג' – "נוסח הצעה למשתתף" המצורפת למסמכי המכרז. כמו כן יחתום המציע על כל דף ממסמכי מכרז זה.

29. סיור קבלנים ייערך ביום 13/12/2017 בשעה 13:00. המפגש יערך במוזיאון רוקפלר, ירושלים. סיור קבלנים הנו תנאי להגשת הצעה למכרז זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה. מציע שלא ייטול חלק בפגישה הנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל.

30. השתתפות בסיור קבלנים הנה בהרשמה מראש בכתובת הדוא"ל: diegoba@israntique.org.il בלבד. אישור הרשמה לכנס ישלח בדוא"ל חוזר. על המציע חלה האחריות הבלעדית לרישום לכנס ווידוא רישום כנדרש. ניתן להירשם לכנס המציעים עד ליום 10/12/2017 בשעה 12:00. מובהר בזאת כי מציע שירשם לאחר המועד הנ"ל לא יוכל להשתתף בכנס ודינו כאמור בסעיף 28 מעלה.

31. שאלות הבהרות:

31.1. מציע המבקש הבהרות בקשר למכרז יעשה כן בכתב בלבד לדוא"ל: hannah@israntique.org.il .
31.2. באחריות המציע לוודא שפנייתו התקבלה בכתב.
31.3. הפנייה תוגש כדלקמן:

מס"ד מס' הסעיף והעמוד במסמכי המכרז שאלת ההבהרה תשובת הרשות

31.4. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה כאמור, 18/12/2017 בשעה 10:00. שאלות שישלחו לאחר מועד זה לא תטופלנה ולא תענינה.
31.5. שאלות ההבהרה והתשובות של עורך המכרז ישלחו בדוא"ל לכל המציעים משתתפי כנס המציעים.
31.6. נוסח התשובות מחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. רק תשובות בכתב מחייבות את המזמין.
31.7. על המציע לצרף את השאלות והתשובות שנשלחו על ידי המזמין כאמור בסעיף 31.5, למסמכי המכרז בהצעתו כשהן חתומות.

32. כל שינוי או תוספת שייעשו במפרט הטכני/בכתב הכמויות/בטופס ההצעה/תנאי החוזה וכל הסתייגות כלשהי לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב עלול לפסול את ההצעה.

33. הצעות המכרז יוגשו בשתי מעטפות נפרדות כדלקמן:

33.1. במעטפה הראשונה יוכנסו כל המסמכים הנדרשים בתנאי הסף ועליה יירשם "מכרז 28/17 - לאספקת שרותי אבטחה ושמירה ירושלים והדרום-תנאי סף". כשהם חתומים בכל עמוד בחתימת המציע וחותמת (מסמכי המכרז, נספחים, שאלות הבהרה ותשובות וללא נספח ג').
33.2. במעטפה השנייה יוכנס נספח ג' – הצעת המציע, עליו תוגש ההצעה של המציע כשהוא חתום בחתימת המציע וחותמת. על המעטפה יירשם "מכרז מס' 28/17 - הצעת המציע ".
33.3. שתי המעטפות, כאשר כל מעטפה תהיה סגורה ונפרדת, יוכנסו למעטפה אחת.
33.4. על המעטפה הכוללת את שתי המעטפות שלעיל יירשם " מכרז מס' 28/17- לאספקת שרותי אבטחה ושמירה ירושלים והדרום".
33.5. את המעטפה הכוללת האמורה בסעיף 33.4 יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי רשות העתיקות במוזיאון רוקפלר, ירושלים, לא יאוחר מתאריך 24/12/2017 בשעה 12:00 בצהרים בדיוק.

34. מציע שהצעתו תתקבל יחתום על הסכם לא יאוחר מתום 15 יום ממועד קבלת הודעת הרשות על קיבול הצעתו.

35. בנוסף לאמור בסעיף אחריות וביטוח בנספח ב' מטה, המציע יצרף פוליסת ביטוח לעובדיו מפני תביעה, חתומה עפ"י הנוסח המצורף בנספח ז'.

36. המציע יצרף מטעמו את מסמכי ההתאגדות, ובכלל זה תקנון החברה.

37. החברה תצרף תצהיר חתום כדין על ידי עו"ד, המאשר כי העובדים מטעמה שיועסקו בעבודות אבטחה ושמירה במסגרת מכרז זה לא יהיו עובדי חברת כוח אדם, כמו כן המציע יצהיר כי הינו מעסיק עובדים, מפעיל אותם ומשלם להם מטעמו לצורך ביצוע המשימות על פי תנאי מכרז זה.

38. המציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. מובהר בזאת כי הגשת יותר מהצעה אחת כמפורט לעיל, תגרום לפסילת הצעות המציע.

39. כל מסמכי המכרז הם רכושו של המזמין. המסמכים מושאלים למציע ועליו להחזירם למזמין עד לתאריך מועד ההגשה בין אם יגיש ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת.

40. הצעת הקבלן תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה במשך תקופה של 90 יום ממועד ההגשה.

41. המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין תוספות, שינויים או תיקונים ביחס לכל הצעה שהיא, כולה או מקצתה.

42. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע חלק מהעבודות המוצעות בהצעה. עשה המזמין כאמור, תנוכה התמורה מהמחיר הרשום בהצעת המציע.

43. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור הצעה בחלקה או בשלמותה.

44. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז בשלמותו או בחלקו בכל עת, בטרם קבלת ההחלטה על הזוכה, בלא מתן הסבר כל שהוא לכך.

45. המזמין שומר לעצמו את הזכות לאפשר לכל המשתתפים במכרז לעיין בהצעה הזוכה, כולה או מקצתה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולזוכה לא יהיו כל טענות כנגד המזמין בנושא זה.

46. אין המזמין מתחייב לגבי:
46.1. היקפו הסופי של החוזה.
46.2. שמירת היחס בין סעיפי העבודה השונים.
46.3. הכמויות של כל סעיף בנפרד.
46.4. הזמנת כל סעיפי החוזה.

47. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי או לנמק את ההחלטה שתתקבל.

48. אמות המידה לבחירת ההצעה מלבד המחיר, תהיינה גם ניסיונו של המציע, לרבות עם רשות העתיקות במידה וקיים, היקף פעילותו ותחומי התמחותו ועיסוקו בתחום האבטחה והשמירה על פי המפתחות והתנאים כדלקמן:

48.1. הליך בחירת ההצעה הזוכה מורכב משלושה שלבים:
48.1.1. שלב ראשון – תפתחנה כל המעטפות שהוגשו עד לתאריך האחרון למסירת ההצעות. בשלב זה יפתחו המעטפות הכוללות את תנאי הסף לצורך בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף. הצעות שלא יעמדו באחד או יותר מתנאי הסף לא יעברו לשלב השני.
48.1.2. שלב שני – ישפטו וינוקדו ההצעות שהוכחה עמידתן בתנאי הסף. בשלב זה יפתחו המעטפות שכוללות את הצעת המציע (נספח ג' למכרז).
48.1.2.א. טבלת ניקוד איכות- סה"כ 30 נקודות

1 ניסיון עבודה במתן שירותים דומים בסדר גודל דומה ומעלה, בלפחות שלושה גופים הכפופים לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים התשנ"ח – 1998, בחמש השנים האחרונות (נספח יד') כולל רע"ת 15 נקודות לסעיף זה
2 המלצות מלפחות שלושה גופים הכפופים לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים התשנ"ח – 1998, בחמש השנים האחרונות 15 נקודות לסעיף זה

48.1.2.ב. הרשות רשאית לפנות לממליצים שפרטיהם ימסרו בנספח יד', לרבות הרשות עצמה בהתאם לעניין, לקבלת חוות דעת בקשר להתנהלות הספק ואיכות השירות.
48.1.2.ג. על אף האמור לעיל, שומרת לעצמה וועדת המכרזים של הרשות את הזכות לפנות לכל אחד מלקוחות המציע אף אם אלו לא צוינו בהצעתו כאמור.
48.1.2.ד. הגיעה לידי הוועדה חוות דעת שלילית בכתב ו/או דו"ח ביקורת שלילי בכתב מאת משרד ממשלתי שאתו התקשר המציע במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות. רשאית הוועדה להפחית עד 6 נקודות מניקוד סעיף 2 בטבלה שלעיל.
48.1.2.ה. מחיר- סה"כ 70 נקודות
48.1.2.ה.1. ההצעה בעלת המחיר המשוקלל הנמוך ביותר שתוגש ע"ג נספח ג' סעיף 2. תקבל 70 נקודות ושאר ההצעות ידורגו ביחס אליה.
48.1.2.ה.2. המחיר המשוקלל יקבע עפ"י המפתח הבא (המצוין בטבלה ב נספח ג'): אחראי משמרת-10%, מאבטח מתקדם א'-60%, מאבטח מתקדם ב' -5%, רמה א'-10%, זקיף-10%, מנהל יחידה-5%.
48.1.3. שלב שלישי – שקלול הניקוד הסופי
48.1.3.א. ציון "מחיר" – 70%
48.1.3.ב. ציון "איכות – 30%

49. המציע נותן בזאת את רשותו לרשות, מעצם השתתפותו במכרז, לפנות לכל גורם עבורו ביצע המציע עבודות ולקבל ממנו חוות דעת ופרטי ניסיונו עם המציע.

50. בתוך 15 ימי עבודה מיום ההודעה כאמור יחתום הזוכה על הסכם ההתקשרות המצורף (נספח ב').

51. תוקף ההתקשרות כאמור עד תאריך 31/01/2019 .

52. לצורך חתימה על הסכם ההתקשרות, המציע יגיש ערבות בנקאית לביצוע על סך 100,000 ₪ (מאה אלף ₪) בנוסח המצורף כנספח ו' למסמכי המכרז, וכן את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא לרשות בהתאם למסמכי המכרז, בכללם אישור על קיום ביטוח, חתום על ידי החברה המבטחת (נספח ז').

53. חזר בו הזוכה מהצעתו ו/או לא המציא לרשות את המסמכים הנדרשים לעיל, רשאית הרשות תוך פרק זמן הקבוע בחוק (90 יום) לחלט את הערבות הבנקאית שבידה, וכן למסור את ביצוע העבודה למי שייקבע על-ידה, וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכותה של הרשות לתבוע את המציע לכל סעד אחר בהתאם להוראות הדין.