מכרזים

מס. מכרז 24/17
שם מכרז אספקת צמ"ה
תאריך אחרון להגשה 16/11/2017 12:00
מחיר 0

בקשה לקבלת הצעות מחיר ותנאים כלליים

מכרז אספקת שירותי צמ"ה – מס' 24/17

12/11/2017
תיקון למסמך י"ב:
במסמך המקורי נשמטה שורת חתימת עו"ד. יש להחליף את מסמך י"ב שבמכרז עם המסמך הבא:

 

מסמך יב'

התחייבות להימנעות מניגוד עניינים

מכרז אספקת שירותי צמ"ה – מס' 24/17

        תאריך: __________

לכבוד:

ועדת המכרזים - רשות העתיקות

                                          הנדון: התחייבות להימנעות מניגוד עניינים

הואיל ורשות העתיקות (להלן – הרשות) יצאה במכרז פומבי לקבלת שירותי אספקת צמ"ה;

והואיל ובכוונתי להגיש את הצעתי במכרז, בהתאם לתנאים ולדרישות המכרז;

והואיל ונדרשתי לאשר ולהתחייב להימנעות מניגוד עניינים;

לפיכך, הריני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

1)                     המציע מצהיר בזאת כי לא  מתקיים כל ניגוד עניינים בין מחויבותו לתת את השירותים עפ"י מכרז זה, בתום לב, ובין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו.

2)                     מובהר כי הרשות תהא רשאית לפסול הצעה של מציע, אשר על פי שיקול דעתה מתקיים לגביו חשש לניגוד עניינים.

3)                     המציע מתחייב בזאת, כי אם ייבחר בהליך זה, הוא ימנע מכל פעולה שיש בה, במישרין ו/או בעקיפין, ניגוד עניינים עם מילוי תפקידו על פי מכרז זה. היה ובמהלך ביצוע העבודה ימצא חשש לניגוד עניינים של הספק ו/או של מי מעובדיו, יודיע הספק על כך לממונה בתוך 48 שעות. הקבלן ימלא אחר הוראות וועדת המכרזים של הרשות בנדון.

4)                     בכל נושא הקשור להתחייבות זאת, אפעל לפי הוראות הרשות, כפי שיהיו מזמן לזמן.

5)                     התחייבויות אלו יעמדו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההתקשרות מכוח המכרז או עם סיום ההתקשרות ביני לבין הרשות, מכל סיבה שהיא.

__________________                                                __________________

חתימה                                                                          תאריך

אני הח"מ, עו"ד,________________ מאשר/ת כי ביום  ____________ הופיע/ה בפני הנציג   _____________שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז _____________. /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________                      ____________________                    _________________

תאריך                                      שם מלא ומ.מ. של עו"ד                          חתימה וחותמת
 1. רשות העתיקות (להלן: "הרשות"), מזמינה בזאת הצעות לאספקת שירותי צמ"ה לעבודתה השוטפת ברחבי הארץ (להלן: "שירותי צמ"ה") לפי האזורים המפורטים להלן:

 

מרחב ירושלים- שני מחוזות, מרחב צפון – שלושה מחוזות, מרחב מרכז- שלושה מחוזות ומרחב דרום – שלושה מחוזות כמפורט במסמך ג' למכרז.

 

 1. המציע רשאי להגיש את הצעתו לכל האזורים ביחד וכן לכל אזור לחוד, אולם חייב לספק את כל סוגי הצמ"ה המפורטים במסמך ד' ובבעלותו.

 

 1. ההתקשרות הינה לתקופה שבין 01/01/2018 עד ליום 31/12/2018. לרשות קיימת אופציה להארכת תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת (להלן: "התקופות הנוספות"). משך הזמן של התקופות הנוספות לא יעלה על עשרים וארבעה חודשים.

 

 1. מימוש האופציה כאמור לעיל בסעיף 3 מותנה בבדיקה מחודשת של נושאים מסוימים, אותם תמצא הרשות לנכון לבדוק, ובכלל זה נושא התקציב והמימון, נושאי בטיחות, רשיונות, איכות הציוד, החלפתו והשלמתו וכן שביעות רצון מאיכות השירותים אשר מסופקים במסגרת מכרז זה.

 

 1. אין לראות בבקשה זו לקבלת הצעת מחיר משום התחייבות כלשהי של המזמין להתקשרות חוזית עם המציע. מובהר בזאת כי התקשרות עם זוכה כלשהו תעשה בהתאם לנוסח חוזה ההתקשרות שייחתם עם הזוכה, לאחר ובכפוף לאישור ההצעה ע"י ועדת המכרזים של המזמין.

 

 1. היקף העבודה הכולל מוערך בכ- 360 ימי עבודה בחודש. רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות לצמצם את היקף ההזמנות או להרחיבן בהתאם לצרכיה.

 

 1. רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקיים מכרז שירותי צמ"ה עבור עבודות ספציפיות שהנן בנוסף ומעבר לעבודת הרשות השוטפת נשוא המכרז הנוכחי.

 

                              א.             לזוכה/ים במכרז הנוכחי לא תהא כל טענה כלפי הרשות בקשר למכרז צמ"ה עבור עבודה ספציפית גם אם זו בתחום הגיאוגרפי של זוכה/ים במכרז הנוכחי.

                              ב.             כל משתתפי וזוכי המכרז הנוכחי יהיו רשאים לגשת למכרז הספציפי מסוג זה ובלבד שיעמדו בכל תנאיו ודרישותיו ככל שיהיו.

 

 1. המסמכים הבאים מצורפים בזאת ומהווים חטיבה אחת וחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז:

 

מסמך א'- בקשה לקבלת הצעות ותנאים כלליים.

מסמך ב'- הסכם.

מסמך ג'- נוסח הצעה למשתתף במכרז.

מסמך ד'- מפרט.

מסמך ה'- הצהרת המציע אישור עו"ד.

מסמך ה'1- הצהרת התקשרות.

מסמך ו'- נוסח כתב ערבות בנקאית אוטונומית.

מסמך ז'- אישור קיום ביטוחים.

מסמך ח'- הצהרת סודיות.

מסמך ט'- התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים.

מסמך י' - הצהרת הקבלן בדבר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום.

מסמך יא'- הצהרת התחייבות בטיחות בעבודה לקבלן חיצוני.

מסמך יב' – התחייבות להימנעות מניגוד עניינים.

מסמך יג' – תצהיר שימוש בתוכנות מקור ומערכות מידע

מסמך יד' - היעדר הרשעות

 

 1. ההצעות תוגשנה בהתאם לדרישות המופיעות במפרט – מסמך ד', המצורף למסמכי המכרז.

 1. תנאים מקדמיים-תנאי סף חובה להשתתפות במכרז:

                     א.         להצעה יצורפו המסמכים שלהלן:

1)      אישור על ניהול  פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1976.

2)      אישור על ניהול ספרים כחוק ואישור עוסק מורשה לענייני מע"מ.

3)      במידה והמציע הוא תאגיד-תעודת רישום תאגיד (חברה/שותפות/עמותה). על המציע לצרף אישור ניהול תקין מרשם העמותות, אם המציע הנו עמותה רשומה.

4)      הצהרת המציע לעמוד בכל דרישות המכרז (מסמך ה').

5)      המציע יצרף להצעתו הצעת מחיר עבור יום עבודה של כל אחד מסוגי הצמ"ה הנדרשים. הצעת המחיר תוגש על גבי טופס הצעת המחיר- מסמך ג'.

6)      מסמכים המעידים על כך שלמציע יש את כל ההיתרים, הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי דין לספק ולבצע את שירותי הצמ"ה.

7)      המציע יגיש תצהיר מאושר על ידי עו"ד, כי הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, לא הורשע בעבר ע"י בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה שיש עמה קלון (מסמך יד').

8)      המציע יגיש תצהיר המאשר כי הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, לא הורשעו בפסק דין לפי חוק עובדים זרים (התשנ"א-1991) ולפי חוק שכר מינימום (התשמ"ז-1987), בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז. תצהיר בעניין העסקת עובדים זרים ע"י המציע המצורף כמסמך י' למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, מאושר ע"י עו"ד, יצורף להצעת המשתתף וליתר מסמכי המכרז.

9)      המציע יגיש תצהיר לעניין מערכות מידע ושימוש בתוכנות מקור ע"ג הטופס המנוסח במסמך יג' המצורף למסמכי המכרז.

10)  תצהיר חתום בפני עו"ד המאשר כי המציע מתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים סוציאליים ותשלום שכר מינימום לעובדיו במהלך תקופת ההתקשרות כמפורט בנוסח המחייב המסומן מסמך ט'.

11)  תצהיר חתום בפני עו"ד המאשר כי המציע קרא בעיון, בחן והבין את מסמכי המכרז על כל נספחיו בהתאם לנוסח המפורט במסמך ה'.

12)  תצהיר חתום בפני עו"ד בדבר היעדר ניגוד עניינים – מסמך יב'.

                     ב.         ערבות בנקאית

1)      על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, אוטונומית בלתי מותנית בתוקף עד ליום 15/02/2018 על סך של 10,000 ש"ח (עשרת אלפים ש"ח), זאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז, לפי נוסח הערבות המצ"ב למכרז במסמך ו'. ערבות זו תחולט לטובת הרשות באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יממש את הזכייה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי הדין.

2)      אי המצאת הערבות הבנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז, תביא לפסילת ההצעה. למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי לא תתקבל כל חלופה לערבות הבנקאית, לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז, בלעדיו אין. 

3)      למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי של תנאי מתנאי הערבות לעומת הנוסח המצ"ב כמסמך ו' - יגרום לפסילת הצעת המשתתף.

4)      למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. 

5)      ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ-3 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

6)      הערבות של המציע שזכה במכרז תשוחרר תוך 90 ימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת ערבות בנקאית לביצוע ההסכם.

7)      לא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בסעיף 24 מטה, רשאי המזמין לדרוש ולקבל פירעון הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.

                      ג.          במהלך השנתיים עד לפרסום מכרז זה, עסק המציע ברציפות כקבלן עצמאי במתן שירותי צמ"ה.

                     ד.         ברשות המציע צמ"ה כנדרש במפרט-מסמך ד'. או יכולת לספק את הצמ"ה כנדרש במפרט כאמור, אם על ידי בעלות ואם על ידי התקשרות עם ספקים אחרים החתומים על הצהרת ההתקשרות (מסמך ה'1) ובלבד שהאחריות המלאה להפעלת הכלים לרבות תנאי ההתקשרות במכרז זה יחולו על הזוכה בלבד.

                     ה.         למען הסר ספק, ההתקשרות של הספק הזוכה עם קבלן משנה, הינה באחריותו הבלעדית של הזוכה. רשות העתיקות תהא רשאית לסרב לקבלת שירות מקבלן המשנה כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

                      ו.          למציע או לנהג/ים מטעמו יש את כל הרישיונות הנדרשים כחוק כדי להפעיל את הצמ"ה.  

 

                      ז.          על המציע להגיש את הצעתו על גבי מסמך ג' למכרז "הצעה להספקת שירותי צמ"ה" המצורף למסמכי המכרז.

 

                     ח.         המציע וכל המועסקים על ידו, או שותפים בו, בכל דרך שהיא, מצהירים כי נכון למועד התקשרותם בהסכם זה, אין הם יודעים על כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע למתן השירותים על פי הסכם זה, וכי אין הם קשורים ו/או מעורבים, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיהם מכוח הסכם זה.

                     ט.         המציע וכל המועסקים על ידו, או שותפים בו, בכל דרך שהיא, מצהירים ומתחייבים להימנע מכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, בקשר לפעילותם המקצועית במתן השירותים לרשות העתיקות במסגרת הסכם זה, ולהימנע במשך כל תקופת ההסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורבים בכל עסקה ו/או עניין שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה. כמפורט במסמך יב'.

                      י.          המציע מתחייב להביא לידיעת הרשות בכתב אם קיים מצב של ניגוד עניינים כאמור או חשש לניגוד עניינים כאמור לגבי  המועסקים ברשות,  מיד עם קרות מצבים אלו, תוך פירוט הנסיבות אשר בגינן נמצא או עלול להימצא במצב כאמור. הגורם המוסמך ברשות העתיקות ייבחן את מכלול נסיבות העניין ויודיע למציע כיצד לנהוג על מנת שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים. המציע ו/או מי מעובדיו יפעל בהתאם להוראות שיינתנו.

                    יא.        הצהרת בעלי החברה בדבר שמירת סודיות על גבי הטופס המסומן כמסמך ח'. בעלי התפקידים המועסקים מטעמם ידרשו לחתום לאחר חתימת הסכם התקשרות.

                    יב.        התנאים הנם מצטברים. הצעתו של מציע שלא תעמוד באחד התנאים תידחה על הסף.

 

 1. ועדת המכרזים של המזמין רשאית שלא לדון בהצעה שלא יתקיימו במציע הדרישות הללו ביום פתיחת תיבת המכרזים. מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם הפרטי או התאגיד המשפטי המגיש את הצעה בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.

 

 1. מובהר בזאת כי המציע מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים, לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד וכל התשלומים שמעביד חייב בניכויים על-פי חוק. מובהר בזאת כי הפרת חוק שכר מינימום התשמ"ז -1987 תחשב כהפרת הוראות הסכם זה.

 

 1. המזמין יודיע לזוכה, במכתב רשום או בפקס או בדוא"ל, על הזכייה במכרז, לאחר שוועדת המכרזים החליטה על זכייתו.

 

 1. על הזוכה להמציא למזמין במעמד חתימת ההסכם, אישור קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן כמסמך ז', חתום על ידי חברת הביטוח. מובהר בזאת כי עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לאישור קיום הביטוחים, בין אם נעשו בגוף האישור ובין אם במכתב לוואי, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 

 1. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד.

 

 1. המזמין רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המרכז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויפורסמו באתר האינטרנט של הרשות.

 

 1. המזמין רשאי לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (להלן: "המועד האחרון") על פי שיקול דעתו, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.

 

 1. ההודעה על דחיית המועד האחרון תפורסם באתר האינטרנט של הרשות.

 

 1. המזמין, או מי שיוסמך על ידו לצורך כך, יהיה רשאי לנהל, באמצעות ועדת המכרזים, משא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", בטרם תקבל את הצעתו.

 

 1. המזמין רשאי לבטל את המכרז בכל עת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ולמציע לא יהיה כל טענה או דרישה מהמזמין בעניין זה.

 1. את מסמכי המכרז ניתן לקבל באמצעות אתר האינטרנט של רשות העתיקות: www.antiquities.org.il או באמצעות פניה לגב' חנה ארז בדוא"ל: hannah@israntique.org.il

 1. ההצעות תוגשנה עם כל מסמכי המכרז (כאמור ברשימה שבעמוד 2 ובסעיף 7), עם חתימה וחותמת בכל דף, כדלקמן:

                              א.             מעטפה 1 עליה ירשם "מכרז 24/17 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי צמ"ה-תנאי סף". ובה כל המסמכים הנדרשים בתנאי הסף, (סעיף 10 לעיל). ללא נוסח הצעת המחיר! (מסמך ג')

                              ב.             מעטפה 2 עליה ירשם "מכרז 24/17 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי צמ"ה-נוסח ההצעה למשתתף" ובה אך ורק הצעת המחיר (מסמך ג')

                               ג.             שתי המעטפות לעיל תוכנסנה למעטפה סגורה אחת עליה ירשם "מכרז 24/17 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי צמ"ה".

                              ד.             הצעה שתוגש ללא הפרדת מעטפות כאמור לעיל תיפסל.

המעטפות יוגשו לתיבת המכרזים במשרדי הרשות, במוזיאון רוקפלר בירושלים, ברחוב סולטן סולימן, עד לתאריך 16/11/2017 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. הצעה שתוגש לאחר מועד זה ו/או שלא בדיוק כאמור לעיל, תפסל.

 

 1. כל שינוי או תוספת שייעשו במפרט הטכני/בכתב הכמויות/בטופס ההצעה/תנאי החוזה וכל הסתייגות כלשהי לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב עלול לפסול את ההצעה.

 

 1. מציע שהצעתו תתקבל יחתום על הסכם לא יאוחר מתום 15 יום ממועד קבלת הודעת הרשות על קיבול הצעתו. כן ימציא לרשות ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה עד ליום 31/12/2018 על סך 100,000 ₪ (מאה אלף ₪) בנוסח המצורף כמסמך ו' למסמכי המכרז, וכן את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא לרשות בהתאם למסמכי המכרז.

 

 1. אין הרשות מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.

 

 1. הליך בחירת ההצעה/ות הזוכה/ות מורכב משני שלבים:

 

                              א.             שלב ראשון – תפתחנה כל המעטפות שהוגשו עד למועד האחרון למסירת ההצעות. בשלב זה יפתחו המעטפות הכוללות את תנאי הסף לצורך בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף. הצעות שלא יעמדו באחד או יותר מתנאי הסף לא יעברו לשלב השני. למען הסר ספק, מעטפות שיוגשו שלא כאמור בסעיף 22 לעיל, תיפסלנה על הסף כבר בשלב זה.

                              ב.             שלב שני – תפתחנה המעטפות עם נוסח ההצעה למשתתף שהוכחה עמידתן בתנאי הסף שבשלב הראשון ורשות העתיקות תשקול לעניין החלטתה בהצעה הזוכה את השיקולים הבאים:

‏א.                        השיקולים בבחירת ההצעה הזוכה יהיה לפי 100% מחיר בשקלול המרכיבים בסעיף ב' להלן.

‏ב. מרכיבי המחיר באזור ההצעה יהיו כדלקמן: 92% מחיר י"ע מחפרון, 5% מחיר י"ע  שופל, 1%   מחיר י"ע  בובקט, 1% מחיר י"ע באגר, 1% מחיר י"ע מיני מחפרון.

 1. רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות לחלק את הזכייה במכרז בין מספר מציעים בהתאם לחלוקה הגיאוגרפית של הצעותיהם, וכן להתקשר עם מציע בהסכם למתן שירותי צמ"ה למספר אזורים או לכל רחבי הארץ או לכל אזור בנפרד בהתאם לצורכי הרשות ושיקול דעתה הבלעדי, ולמציע/ים לא תהיה כל טענה או דרישה מכל סוג ומין שהוא בעניין זה נגד הרשות.

 1. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ במקרים המותרים על פי דין.

 

 1. שאלות הבהרה:

 

                              א.             מציע המבקש הבהרות בקשר למכרז יעשה כן בכתב בלבד דוא"ל:yiftah@israntique.org.il

                              ב.             באחריות המציע לוודא שפנייתו התקבלה בכתב.

                                ג.             הפנייה תוגש כדלקמן:

מס"ד

מס' הסעיף והעמוד במסמכי המכרז

שאלת ההבהרה

 

 

 

 

                              ד.             מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה כאמור, 09/11/2017 בשעה 10:00. שאלות שישלחו לאחר מועד זה לא תטופלנה ולא תענינה.

 

 1. כל מסמכי המכרז הם רכושו של המזמין. המסמכים מושאלים למציע ועליו להחזירם למזמין עד לתאריך מועד ההגשה בין אם יגיש ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת.

 

 1. הצעת הקבלן תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה במשך תקופה של 90 יום ממועד ההגשה.

 1. המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין תוספות, שינויים או תיקונים ביחס לכל הצעה שהיא, כולה או מקצתה.

 

 1. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע חלק מהעבודות המוצעות בהצעה. עשה המזמין כאמור, תנוכה התמורה מהמחיר הרשום בהצעת המציע.

 

 1. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור הצעה בחלקה או בשלמותה.

 

 1. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז בשלמותו או בחלקו בכל עת, בטרם קבלת ההחלטה על הזוכה, בלא מתן הסבר כל שהוא לכך.

 

 1. המזמין שומר לעצמו את הזכות לאפשר לכל המשתתפים במכרז לעיין בהצעה הזוכה, כולה או מקצתה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולזוכה לא יהיו כל טענות כנגד המזמין בנושא זה.

 

 1. אין המזמין מתחייב לגבי:

 

                              א.             היקפו הסופי של החוזה.

                              ב.             שמירת היחס בין סעיפי העבודה השונים.

                                ג.             הכמויות של כל סעיף בנפרד.

                              ד.             הזמנת כל סעיפי החוזה.

 1. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי או לנמק את ההחלטה שתתקבל.

 1. המציע נותן בזאת את רשותו לרשות העתיקות, מעצם השתתפותו במכרז, לפנות לכל גורם עבורו ביצע המציע עבודות ולקבל ממנו חוות דעת ופרטי ניסיונו עם המציע.

 

חזר בו הזוכה מהצעתו ו/או לא המציא לרשות את המסמכים הנדרשים לעיל, רשאית הרשות לחלט את הערבות הבנקאית שבידה, וכן למסור את ביצוע העבודה למי שייקבע על-ידה, וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכותה של הרשות לתבוע את המציע לכל סעד אחר בהתאם להוראות הדין.