מכרזים

מס. מכרז 22/17
שם מכרז קבלת שירותי השכרת רכב
תאריך אחרון להגשה 05/11/2017 12:00
מחיר 0

מכרז מס' 22/17

הזמנה להציע הצעות לקבלת שירותי השכרת רכב

1. רשות העתיקות (להלן "הרשות"), מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי השכרת כלי רכב עבור שימוש הרשות באתרי הרשות בכל רחבי הארץ (להלן:"השירותים" או "שירותי השכרה").

2. היקף שירותי ההשכרה יקבע על ידי הרשות, בהתאם לצרכיה המשתנים מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

3. ההתקשרות הינה לתקופה של 15 חודשים החל מ- 1/1/2018 ועד 31/3/2019 לרשות קיימת אופציה להארכת החוזה ל- 2 תקופות נוספות של 15 חודש כל אחת, ובסך הכל התקופות הנוספות לא יעלו על 4 שנים (להלן: "התקופות הנוספות").
4. תנאי סף להשתתפות במכרז:

להצעה יצורפו המסמכים להלן:
1) אישור על היות המציע "עוסק מורשה" לצורך מס ערך מוסף.
2) אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו - 1976.
3) פירוט של לפחות 3 גורמים וגופים ציבוריים עבורם מבצע המציע אספקת שירותים מסוג או דומה להצעה זו. ( נספח ד')
4) מסמכים המעידים על כך שלמציע יש את כל ההיתרים הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי כל דין לספק ולבצע את השירותים.
5) על המציע להיות בעל לפחות 3,000 כלי רכב מסוגים שונים כולל כלי רכב מסוג טנדרים 4*2 – 4*4.
6) על המציע להיות בעל יכולת לתת שרות נהגים להעברת כלי הרכב שהרשות שוכרת לאתרי הרשות בפריסה ארצית, כולל החזרתם לאחר גמר הפעילות למציע.
7) אישור על העסקת קצין בטיחות מוסמך בתעבורה.
8) המלצות של 5 ארגונים אשר עבורם ניתנים שירותי השכרת רכב ב- 3 שנים האחרונות. (נספח ה')
9) עותק של החוזה המצ"ב (נספח א') חתום ע"י החברה ("הקבלן").
10) ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 10 להלן.


5. המציע יספק לרשות, על פי הזמנתה, רכב נוסעים (פרטי), מסחרי (עד 4 טון) כולל טנדרים גדולים 4*2 – 4*4 על פי דרישתה והזמנתה. גיל כלי הרכב לא יעלה על שנה וחצי.

6. את מסמכי ההצעה הכוללים הסכם (נספח א') טופס הצעת המשתתף במכרז (נספח ב') ונוסח ערבות בנקאית (נספח ג'), ניתן להוריד מאתר האינטרנט של רשות העתיקות בכתובת: www.antiquities.org.il או באמצעות פניה בדוא"ל: hannah@israntique.org.il אל מזכירת וועדת מכרזים הגב' חנה ארז.

7. על המציע להגיש את הצעתו על גבי נספח ב' להסכם המצורף למסמכי המכרז.

8. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות במוזיאון רוקפלר, ירושלים, עד לתאריך 05/11/2017 שעה 12:00 בצהריים. הצעה שתוגש לאחר המועד והשעה שלעיל, תיפסל.

9. מסמכי המכרז ותנאי הסף להשתתפות במכרז מפורטים באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו www.antiquities.org.il. למען הסר ספק, הנוסח המחייב ותנאי הסף המפורטים להשתתפות במכרז הינם המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של ההזמנה להציע הצעות כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.

10. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית על סך 50,000 ש"ח לקיום ההצעה. הערבות תהיה אוטונומית, בתוקף עד ליום 04/02/2018 בת פירעון תוך שבעה ימים מעת דרישה וללא תנאי בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז בלבד (נספח ג'). כל שינוי בנוסח הערבות יגרום לפסילת ההצעה.

11. רשות העתיקות תשקול לעניין החלטתה באיזו הצעה לבחור גם את השיקולים הבאים:

המחיר במכרז – 80%
המלצות לקוחות, ניסיון המציע, איתנות פיננסית, היקף פעילותו וכמות כלי הרכב – 20%

12. מציע שהצעתו תתקבל, יחתום על הסכם לא יאוחר מתום 15 יום ממועד קבלת הודעת הרשות על קיבול הצעתו.

13. הזוכה במכרז לא יהא רשאי להעביר את ביצוע השירותים לאדם/חברה גוף אחר זולתו אלא באישור בכתב מראש מאת רשות העתיקות ובהסכמתה המפורשת.

14. הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי בשלמותה או חלק ממנה. כמו כן, הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה ליותר מקבלן אחד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולמציעים לא יהיו טענות או תביעות בגין החלטת הרשות כאמור.

15. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ במקרים המותרים על פי דין.

16. לפרטים נוספים ושאלות יש לפנות לרשות העתיקות לגב' חנה ארז בדוא"ל – hannah@israntique.org.il. מועד אחרון למשלוח שאלות: 25/10/2017.

16.1. רשות העתיקות תיתן מענה לשאלות בכתב בלבד, כאשר התשובות תשלחנה למציעים בדואר אלקטרוני.
16.2. למען הסר ספק, על המציעים להתעדכן בהבהרות השונות מול הגב' חנה ארז בטל': 02-6204611. התשובות לשאלות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהוראותיו ועל המציע לצרף את מסמך התשובות לשאלות אל הצעתו.
16.3. כל שינוי שיעשה ע״י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ורשות העתיקות תראה אותו כאילו לא נכתב ויגרום לפסילת ההצעה.