מכרזים

מס. מכרז 18/17
שם מכרז בניית מרכז הפסיפס בלוד
תאריך אחרון להגשה 10/09/2017 12:00
מחיר 0

מכרז פומבי מס' 18/17

 

מסמך א' – הזמנה להציע הצעות לביצוע מרכז הפסיפס ע"ש שלבי וייט ולאון לוי בלוד

 

1.1                      רשות העתיקות (להלן: "הרשות" ו/או "המזמינה") מעוניינת לקבל הצעות לבניית  מבנה מרכז הפסיפס לוד על שם שלבי וויט ולאון לוי בלוד (להלן: "מוזיאון פסיפס לוד"),  עבור הרשות להלן: "הפרויקט", הכול בהתאם לתנאי המכרז והחוזה המצורף למכרז זה ונספחיו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "החוזה").

 

1.2                      פירוט מלא של תנאי ההתקשרות לביצוע הפרויקט יימצא בנוסח החוזה ובנספחיו ובכל מקרה של סתירה בין תנאי המכרז לבין תנאי החוזה בכל הנוגע לתנאי ההתקשרות עם מקבל ההרשאה, גוברים תנאי החוזה .

 

1.3                      על המציע לקרוא את מסמכי המכרז, לרבות החוזה וכל התחייבויותיו על פיהם, ובעצם הגשת הצעתו במכרז ייחשב כמי שקראם, הבינם והסכים לכל האמור בהם.

 

 

2.      רשות העתיקות ופרויקט מוזיאון פסיפס לוד - רקע כללי:

 

2.1                      רשות העתיקות הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם על פי דין ותפקידה לטפל בכל ענייני העתיקות בישראל לרבות עתיקות תת-ימיות בישראל.

 

2.2                      בשנת 1996, בעקבות חפירה לצורך הרחבת רח' החלוץ בעיר לוד, התגלה אחד הפסיפסים היפים בארץ, אשר קישט רצפת בית אמידים מהתקופה הרומית (סוף המאה השלישית לספירה) והביזנטית. הפסיפס פורק וטופל, ובשנים האחרונות מוצג במוזאונים הגדולים והחשובים בעולם.

רשות העתיקות ועירית לוד מעוניינות להשיבו למקומו המקורי, ולהקים סביבו מרכז מבקרים חדש שיבנה למטרה זו. במבנה המתוכנן יוצגו הפסיפס המדובר ופסיפס נוסף שנחשף לצידו, וכן ממצאים ארכיאולוגים מרשימים אחרים שנחשפו בלוד וסביבותיה.

 

  1. תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד, במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

3.1   המציע הינו עוסק מורשה או חברה אשר התאגדה או נרשמה על פי דיני מדינת ישראל.

3.2   רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט-1969, בענף 100 סיווג ג-3 ומעלה. בהתאם, על המציע לצרף להצעתו אישור מתאים על רישומו כאמור התקף למועד ההגשה.

3.3   ניסיון מקצועי

3.3.1        על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בעבודה בפרויקט/פרויקטים דומים לפרויקט נושא הזמנה זו.

3.3.2        "פרויקט דומה" לעניין סעיף זה: שהסתיים בחמש  השנים האחרונות וכולל בניית מבנה ציבורי בגודל של למעלה מ-1,300 מ"ר (שאינו בית ספר או אולם ספורט או דומה) ואשר יש בו פרטי ביצוע יחודיים ו/או אלמנטי בטון דרוך המיוצרים במיוחד לפרויקט, מערכות אינסטלציה, חשמל, מיזוג אוויר ומולטימדיה. בפרויקטים הנמצאים באזורי מגורים מאוכלסים,  או ביצוע פרויקט שבו נדרשת זהירות יתרה בגלל אילוצים מיוחדים.

3.3.3        המציע יידרש לצרף, לצורך עמידה בתנאי סף זה, המלצות מפורטות מהגופים עבורם ביצע פרויקטים העומדים בתנאים הקבועים בסעיף 3.3.1  לעיל ולא פחות משני פרויקטים, תעודת השלמה מאת המזמינים של הפרויקטים, עם התייחסות ספציפית לנושא עמידת המציע בלוחות הזמנים של הפרויקט, איכות הביצוע, עמידה בתקציב הפרויקט, שיתוף פעולה עם הגוף המזמין, יכולת ארגונית של המציע וכן התייחסות כללית למידת ההצלחה של הפרויקט. מציע אשר ביצע.  מעבר לשני פרויקטים כאמור, יהיה רשאי (אך לא חייב) להגיש פירוט והמלצות גם לגבי פרויקטים אלו.

3.3.4        כל מציע יהיה רשאי להגיש על פי שיקול דעתו מסמכים נוספים המעידים על ניסיונו ואיכות עבודתו בביצוע  מבנים מורכבים וייחודיים.

3.4  ניסיון הצוות המקצועי מטעם המציע המציע יידרש להציג לצורך העמידה בתנאי סף זה את ניסיון הצוות המקצועי המיועד לפרויקט.

3.4.1        ניסיון מנהל ביצוע הפרויקט

למנהל ביצוע הפרויקט המיועד ניסיון של עשר ( 10) שנים לפחות כמהנדס ביצוע, מתוכן בחמש (5) השנים האחרונות לפחות ניסיון כמהנדס ביצוע בפרויקטים בעלי אופי הנדסי דומה לפרויקטים בהיקפים המתוארים בסעיף 3.3.1 לעיל או נשוא הזמנה זו. 

 

3.4.2        ניסיון מהנדס הביצוע באתר

למהנדס הביצוע המיועד ניסיון של חמש עשר (15) שנים לפחות בניהול פרויקטים,  מתוכן בחמש (5) השנים האחרונות לפחות ניסיון בניהול פרויקטים בעלי אופי הנדסי דומה לפרויקטים בהיקפים המתוארים בסעיף 3.3.1 לעיל והמחזיק ברשיונות על פי כל דין

 

3.4.3        ניסיון מנהל העבודה

מנהל עבודה מוסמך מורשה בטיחות נושא תעודות הסמכה ובעל ניסיון של עשר (10) שנים לפחות, מתוכן בחמש (5) השנים האחרונות, בתפקיד דומה לתפקיד המיועד לו במסגרת הפרויקט נשוא ההזמנה להציע הצעות. לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה יש להציג לפחות פרויקט אחד בעל אופי הנדסי דומה, בו מילא מנהל העבודה המיועד תפקיד דומה לתפקיד המיועד לו במסגרת הפרויקט נשוא ההזמנה.

 

3.4.4        ניסיון ממונה בטיחות

לממונה הבטיחות המיועד ניסיון של חמש (5) שנים לפחות בתפקיד דומה לתפקיד המיועד לו במסגרת הפרויקט נשוא ההזמנה.

לממונה הבטיחות המיועד יהיה אישור תקף ממשרד העבודה לביצוע תפקידו.

3.5   המציע המציא ערבות מכרז כמפורט במסמכי המכרז להלן. כל שינוי בנוסח הערבות יגרום לפסילת ההצעה

3.6   המציע השתתף בסיור קבלנים. ההשתתפות בסיור הקבלנים חובה, מציע שלא ישתתף הצעתו תיפסל

3.7   אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם המציע.

3.8   אישורים בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, מפקיד מורשה או רואה חשבון, כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק.

3.9   הצהרה כי למציע אין הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק    שכר מינימום, תשמ"ז- 1987.

3.10          המציע, או מי מבעליו, לא הורשע בפלילים או שחלפו לפחות 11 שנים מיום מתן גזר הדין, בעבירות נגד בטחון המדינה, ו/או חוק העתיקות  ו/או על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977 כנגד גופו של אדם ו/או בעבירות מוסר ו/או בעבירות רכוש ו/או בעבירות שיש עימן קלון ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע בביצוע פרויקט מסוג המכרז.

3.11          לא עומדות כנגד המציע ו/או מי מבעלי המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים ו/או לצווי פינוי.

 

4.      עיקרי ההתקשרות

4.1   הרשות  מתכוונת להתקשר עם הקבלן לצורך ביצוע הפרויקט, כהגדרתו להלן; המרכז הארכיאולוגי פסיפס לוד על שם שלבי וייט ולאון לוי בלוד.

4.2   הפרויקט כולל ביצוע של מבנה ציבורי אשר נועד להציג שני פסיפסים נדירים אשר נמצאו בעיר לוד במקום המדויק בו נמצאו. מרכז הפסיפס יכלול אולם ראשי המציג את הפסיפס הצפוני, מבואת כניסה, אזורי תצוגה, אולם רב תכליתי, אזור מקורה המציג את הפסיפס הדרומי, אזור שירות וגן פנימי. גודל המבנה כולל הגן הפנימי כ-1,400 מ"ר הכולל חצר פנימית של כ-130 מ"ר.

דגשים לעבודות הנדרשות:

·         בניית מבנה "מרכז הפסיפס" כולל את ביצוע ובניית המבנה, פיתוח מינימאלי צמוד למבנה וחיבורי תשתיות.

·         במקור נמצאו במקום שני פסיפסים: פסיפס צפוני אשר הוצא מהאתר לזמן העבודות ויוחזר במהלכן והשני מצוי באתר העבודה. הפסיפס יכוסה ויוגן ע"י משמרי רשות העתיקות, אך יש להקפיד שלא יפגע בזמן העבודות. אופן הביצוע יותאם לכך על מנת להבטיח לאורך כל מהלך הביצוע שהפסיפסים לא יפגעו. המציע יביא זאת בחשבון הצעתו ולא תנתן לו כל תמורה נוספת מעבר להצעתו החוזית.

·         צוות משמרי פסיפסים מטעם רשות העתיקות ידאג לשימור וטיפול בפסיפסים לאורך העבודות ויהיו אחראים לשלב החזרת הפסיפס הצפוני למקומו בהתאם להתקדמות הביצוע של המבנה לפי הלו"ז שנקבע במסמכי המכרז. יש צורך בתאום עם צוות זה לאורך  כל שלבי הביצוע.

·         שני החללים המקרים את הפסיפסים הם חללים עם מפתח רחב ונבחרה שיטה של קורות בטון דרוכות, טרומיות, בחתך "קמץ" לתמוך את הגג.

·         לאור העתיקות הנמצאות במקום,  המבנה והפיתוח יתבצעו במילוי ולא בחפירה ושיטת הביסוס הינה כלונסאות ומעליהן רצפות תלויות.

·         יעוד המקום הוא מרכז מבקרים ועל כן ישתלבו במבנה מערכות מולטימדיה מתקדמות. הזוכה יידרש באינטגרציה ותאום עם מערכות אלו והפועלים מטעמה. כל התשתית וההכנות יוכנו במסגרת מכרז זה, ואילו ההשחלות בפועל יבוצעו בתום הפרויקט ע"י ספקים נוספים. המציע יביא זאת בחשבון בהצעתו ולא תנתן לו כל תמורה נוספת מעבר להצעתו החוזית.

·         במקביל לפרויקט זה ובתאום עם עיריית לוד יבוצע השצ"פ הצמוד למבנה ע"י קבלן פיתוח. יש לעבוד בתאום ובשיתוף פעולה עם קבלן זה. המציע יביא זאת בחשבון הצעתו ולא תנתן לו כל תמורה נוספת מעבר להצעתו החוזית.

·         בזמן עבודת קבלן הפיתוח באתר המציע ישמש גם קבלן ראשי באתר ללא תוספת תשלום או עמלה.

·         מיקום האתר הוא בסמיכות לבתי מגורים, ויש לשמור לאורך כל זמן ביצוע העבודות כי תישאר גישה בטוחה לתושבים לביתם.

 

5.      הזוכה מתחייב לבצע את הפרויקט בהתאם לדרישות ולמאפיינים המפורטים בהסכם המצורף למסמכי המכרז ובכלל זה;

5.1   במסגרת הפרויקט, יהיה על הקבלן לבצע כל פעולה ו/או עבודה הדרושה לצורך ו/או בקשר עם בניית הפרויקט והשלמתו, במועד הקבוע לשם כך בלוח הזמנים כפי שיתעדכן מעת לעת על ידי הקבלן, לשביעות רצונה המלאה של המזמינה ובהתאם להוראותיה ולהוראות ההסכם (כהגדרתו להלן) (להלן: "הפרויקט" או "עבודות הפרויקט"), לרבות ומבלי לגרוע, פינוי האתר, פיתוח האתר, הקמת הפרויקט, בנייתו, תיאום, חיבור והספקת תשתיות (ודרכים) ארעיות כפי הנחוץ לביצוע הפרויקט על כל שלביו השונים, תיאום חיבור והספקת תשתיות ודרכי קבע הדרושות לאכלוס ולגמר הפרויקט, והכול תוך שיתוף פעולה בין הקבלן לבין קבלנים נוספים מטעם הרשות ו/או כל גוף ו/או רשות מוסמכת אחרת; השלמת הפרויקט על כל מרכיביו, חלקיו, יחידותיו, תשתיותיו ומערכותיו, במצב בו ראוי הפרויקט לשימוש בהתאם לייעודו, בין היתר לאחר ניקיון האתר וסביבתו, קבלת טופס 4 ותעודת גמר וכל יתר האישורים ו/או ההיתרים הדרושים לגמר הפרויקט, והכל בהתאם לדרישות המזמינה, להיתר הבנייה, לתוכניות, לתוכניות המפורטות, למפרט הטכני המיוחד, למפרט הכללי, לתנאים הכלליים מיוחדים (מוקדמות), להוראות הסכם הפיתוח והסכם התשתית (כהגדרתם להלן) ולכל יתר ההוראות המפורטות במסמכי ההזמנה ו/או כפי שינתנו על ידי כל רשות מוסמכת ו/או על פי דין.

5.2   לוח זמנים לבצוע הפרויקט- לוח הזמנים לביצוע הפרויקט הוא 15 חודשים  קלנדאריים.

5.3   צו התחלת עבודה ינתן עם חתימת החוזה. מובהר כי הרשות  אינה מחויבת למתן צו התחלת עבודות במועד זה ו/או במועד סמוך לו ולא יהיה במועד מתן צו התחלת עבודה כדי להשפיע על גובה התמורה לה יהיה זכאי הקבלן שיבחר ו/או כדי לזכות את הקבלן האמור בפיצוי כלשהו.

5.4   ביטול הפרויקט או עיכוב מועדי ביצוע הפרויקט:

הרשות מודיעה כי פרוייקט זה ממומן מכספי תרומות, וכי ההתקדמות בפרוייקט תלויה בקצב קבלת התרומות מהתורמים, ולפיכך:

המציע מצהיר ומאשר בזאת, כי נמסר לו על ידי הרשות  שאין בפרסום הזמנה זו ו/או השתתפותו בהליך בכדי להוות התחייבות כלשהי של הרשות לביצוע הפרויקט (כולו או חלקו), ככלל ו/או בזמן מסוים ו/או התחייבות ללוח זמנים מסוים לתחילת ו/או לסיום ביצוע הפרויקט. הרשות  שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שתהיה מחויבת לשלם כל תשלום ו/או שיפוי ו/או פיצוי למציעים ו/או לקבלן (מלבד כקבוע במפורש בהסכם), להורות, בכל עת, על ביטול הפרויקט, כולו או חלקו, באופן זמני או קבוע ו/או על הפסקת העבודות (לתקופה קצובה או לצמיתות) ו/או על שינוי כל לוח זמנים שיקבע לביצועו, וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שתהיה חייבת לנמק את החלטתה זו, ובין היתר, מהטעמים המפורטים בסעיף זה להלן. בהגשת הצעתו, מוותר המציע, באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או השגה מכל מין וסוג שהיא, שתהיה לו בקשר עם הפרויקט (למעט זכות אשר הוענקה לו במפורש בהסכם), לרבות ומבלי לגרוע, ביטול הפרויקט, כולו או חלקו, דחיית מועד ביצוע הפרויקט (כולו או חלקו), הפסקת הפרויקט (לתקופה קצובה או לצמיתות), שינוי היקף העבודות הכרוכות בביצוע הפרויקט, שינוי לוח הזמנים לביצועו וכיו"ב, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לגרוע, כמפורט בסעיף זה להלן.      

המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו להזמנה לאחר שבדק את המידע האמור וכל בדיקה אחרת שראה לנכון לערוך, ובין היתר, מצא כי הצעתו בהליך משקפת תמורה מלאה והוגנת לביצוען המלא של כל התחייבויותיו על פי מסמכי הזמנה, במועדן, וזאת מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

5.5   מובהר בזאת, בין היתר, כי:

 

·         הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי .

 

·         הרשות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, לבדוק את ההצעות שהוגשו, לפסול או לדחות הצעות, להזמין מציע טרם בחירת ההצעה הזוכה, כדי לדרוש ממנו פרטים ו/או הבהרות ביחס להצעתו, ו/או פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה. כן רשאית הרשות לברר אצל גורמים אחרים עימם התקשר המציע להפעלת עסק או פרויקט מסוג העסק או הפרויקט נשוא מכרז זה ו/או ברשויות ציבוריות בהן היה מעורב בהפעלת עסקים כלשהם, פרטים מכל סוג שהוא לרבות בדבר טיב השירות של המציע ו/או בדבר ניסיונו ו/או כושרו לביצוע התחייבויותיו כנדרש על פי מכרז וחוזה זה, במיומנות ובאיכות גבוהים. הרשות תהא רשאית לבחור את ההצעה המתאימה ביותר, או לבחור כמה הצעות מתאימות ו/או שלא לבחור כל הצעה שהיא.

 

·         הרשות תהיה רשאית לערוך את כל הבדיקות הנדרשות לשם בחינת איכות המציע והערכתו, לרבות פניה לממליצים ועריכת סיור באתרים  שבהם ביצע המציע פרויקטים  דומים לפרויקט מושא מכרז זה, עריכת ראיונות למציע ולכוח האדם המוצע על-ידו, הכול על פי שיקול דעת  הרשות ככל שועדת המכרזים תמצא לנכון.

 

·         הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או שלא לקבל כל הצעה שהיא ו/או לערוך מכרז חדש בין בנוסח זהה ובין בנוסח שונה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג, ולמשתתפים לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא, כנגד הרשות מי מטעמה ו/או צד ג' בגין כך.

 

·            מובהר ומוסכם כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות באתר וסביבתו הן לעובדים והן לצד ג' כלשהו כמוגדר בחוזה, ו/או על פי כל דין, והוא פוטר בזאת מאחריות בענין זה את העירייה, את החברה הכלכלית וכן את הניהול והפיקוח באתר. הקבלן יקפיד על שילוט, גידור ו/או כל אמצעי בטיחות הנדרשים להבטחת שלום הציבור. בכל מקרה של תביעה בגין נושא זה ישפה הקבלן מיד עם דרישה ראשונה רשות העתיקות ואת משרדי הניהול ופיקוח בפרויקט בגין כל הוצאה שתיגרם להם בעניין זה.

·         מובהר לקבלן שבפרויקט עובדים קבלנים נוספים של תחת המזמינה ו/או העיריה. מנהל העבודה של הקבלן בחוזה זה יהיה האחראי לבטיחות כולל אחריות לבטיחות לכל הקבלנים שיועסקו ע"י רשות העתיקות. עלות זו כלולה במחירי היח' של הקבלן ועל הקבלן לקחת זו בחשבון בעת הגשת הצעת המחיר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הקבלן לפעול על פי מפרט הבטיחות המצורף לחוזה.

·         מובהר כי במהלך שהות הקבלן באתר הוא מוגדר כקבלן ראשי לכל הקבלנים האחרים העובדים עבור רשות העתיקות .

 

6.        בהשתתפותו במכרז מצהיר ומסכים המציע כי :

 

6.1   לא יהיו לו בשום מקרה כל טענות ותביעות, כספיות או אחרות, בקשר למכרז והשתתפותו בו או בגין ההחלטה בו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי או השבה מהרשות, לרבות בגין הוצאותיו להכנת ההצעה למכרז זה.

 

6.2   אם יינקטו הליכים משפטיים בקשר להתקשרות במכרז זה וכתוצאה מכך תעוכב ההתקשרות עם מי מהמצעים ו/או תבוטל, מתחייבים המשתתפים שלא לתבוע את הרשות בגין כך, אף אם יבטל בית משפט מוסמך התקשרות כלשהי של הרשות עם מי מהמצעים. לב.

 

6.3   המציע יהא אחראי לבדיקת תנאי המכרז, לרבות פרטי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי הקשור אליה, ובכלל זה על המציע לערוך את כלל הבדיקות האפשריות וכן לבדוק את אתר העבודה ומצבו לרבות תנאי הגישה אליו וכן כל פרט נוסף הדרוש לצורך קיום השתתפותו במכרז והתחייבויותיו על פיו.  

 

6.4   בהגשת הצעתו מצהיר המציע שכל פרטי המכרז, החוזה ונספחיו, ותנאיהם ידועים ומובנים לו והוא מסכים להם, ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או אי גילוי ו/או טעות ו/או אי התאמה.

 

6.5   כל המסמכים המצורפים למכרז זה הם רכושה הבלעדי של הרשות ונמסרים למציע לצורך הגשת הצעתו למבחן הצעות זה בלבד. אין להעתיק ו/או לעשות כל שימוש אחר במסמכים אלו לרבות לא באוגדן אשר בו רשאי המציע לעיין. הרשות לא תקבל הצעה שמסמכיה לא נרכשו ישירות במשרדי הרשות.

 

6.6   הגשת טפסי ההצעה, על נספחיה לרבות החוזה על נספחיו, כשהם חתומים על ידי מורשה החתימה כנדרש מהווים תנאי סף לבחינת ההצעה, ומהווים הסכמה מצד המציע לכל התנאי ההתניות וההוראות המופיעים במסמכי המכרז ונספחיו ,לרבות התקשרות בחוזה עם הרשות, לפי שיקול דעתה. 

 

6.7   כל טענה בדבר אי התאמה, ו/או שגיאה ו/או אי הבנה או אי הסכמה לתנאי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה ו/או לאחר תום המועד להגשת הצעות, לפי המוקדם מבניהם. ובעצם הגשת הצעתו, מסכים המציע לכל התנאים והאמור במכרז ובחוזה, על נספחיה ולהתקשרותו עם הרשות במקרה שבו תיבחר הצעתו כזוכה.

 

6.8   המציע רשאי לפנות בכתב בלבד לאדר' לילך גינת נוימרק במייל  mshimur@gmail.com   עד לתאריך  3.9.17  בשאלות ו/או בקשות להבהרה בכל סתירות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא, אם מצא, במסמכי המכרז, או יתעורר ספק כלשהו בכל הנוגע לסעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז  בחלוף המועד הנ"ל לא תתקבלנה שאלות נוספות, אלא עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

  

6.9   הרשות רשאית, בכל עת טרם המועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס במסמכי המכרז לרבות בחוזה ונספחיו, שינויים ותיקונים מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח למקבלי מסמכי המכרז, מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא תלות ו/או זיקה לשאלות המציעים .

 

6.10          ההבהרות, השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, ויובאו  לידיעתם של מקבלי מסמכי המכרז באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני. ההבהרות, השינויים והתיקונים, יצורפו על ידי המציעים להצעתם, כשהם חתומים על ידם .

 

6.11          מובהר בזה כי הפרשנות המחייבת והסופית לגבי עניינים שהועלו על-ידי משתתפים כאמור לעיל תיקבע על-ידי הרשות ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי אך ורק מסמכי ההבהרות מחייבים לעניין מכרז זה, וכי על המציעים לצרפם, כשהם חתומים על-ידיהם, להצעתם.

 

6.12          הרשות שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו בהתאם לתנאי מסמכי המכרז.

 

6.13          הרשות תהא רשאית לבחון את יכולתו הפיננסית ואת כושרו של המציע, ואת כוח האדם, ואת המשאבים העומדים ברשותו לצורך בחינת עמידתו בתנאי המכרז והחוזה.

 

6.14          המציעים מתחייבים בזאת לשמור בסוד כל מידע שיימסר ו/או שייודע להם לשם ביצוע ההתחייבויות בהתאם למכרז וחוזה אלו ולא לפרסם המידע הנ"ל, להעבירו או להביאו לידיעת אחר, בכל צורה שהיא, הן במשך כל תקופת ההתקשרות החוזית בין הצדדים והן לאחר סיומה.

 

6.15          למניעת כל ספק מובהר בזאת כי הזמנה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, ואולם ברור כי ההצעה מופנית לכל אחד ואחת.

 

 

6.      סיור מציעים:

6.1                      הרשות תערוך סיור מציעים באתר ביצוע העבודות בלוד ביום ראשון 20.8.17  בשעה 9:00. מקום המפגש הינו ברחוב החלוץ פינת רחוב סטרומה בעיר לוד

6.2                      מובהר, כי ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעות למכרז.

6.3                      לאחר סיור המציעים, תפיץ המזמינה פרוטוקול של סיור המציעים בכתב לכל משתתפי המכרז (להלן: "הפרוטוקול"). הפרוטוקול יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי המכרז. על המציע לצרף להצעתו את הפרוטוקול, כשהוא חתום על ידו ובחותמת המציע.

6.4                      כל מידע שיימסר בעל פה במסגרת הסיור לא יחייב את הרשות אלא אם יצוין במפורש בכתב בפרוטוקול סיור הקבלנים.

 

7.      מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו:

המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

7.1                      העתק תעודת התאגדות של המציע;

7.2                      מסמך ב'  - טופס הגשת הצעה מלא וחתום;

7.3                      תצהירים חתומים של המציע נספחים א' -ה

7.4                      תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף של המציע.

7.5                      ההמלצות בגין מתן שירותים דומים קודמים.

7.6                      כל מסמכי המכרז כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך על ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעמו, בצירוף הודעות למציעים ומענה לשאלות הבהרה (ככל שנשלחו או פורסמו ע"י המזמינה) חתומים כנ"ל, לאחר שהושלמו בהם כל הפרטים הנדרשים להשלמה. לרבות כתב הכמויות.

 

8.      אופן הגשת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה:

 

מסמכי המכרז  יועברו באופן דיגיטאלי לחברות שיבקשו להציע ההצעות  ע"י  אדר' ליעלך גינת נוימרק  ללא תמורה.

 

8.1   המכרז ייערך כמכרז דו שלבי עם שלב מיון מוקדם של ההצעות העומדות בתנאי הסף ובחירת ההצעה הזוכה תיעשה בשיטת הבחינה הדו שלבית.

 

8.2   הצעות המציע יוגשו בשתי מעטפות חתומות, לתיבת המכרזים במשרדי רשות העתיקות במוזיאון רוקפלר, לא יאוחר מיום 10.9.17  בשעה 12:00.  הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה.

 

8.3   במעטפה הראשונה: כל המסמכים הדרושים על-פי תנאי הסף והמכרז, חתומים כדין על ידי המציע. על גבי המעטפה יירשם: "מסמכי מכרז מספר 18/17", וכן שם המציע.

במעטפה השנייה: הצעת מחיר על-פי תנאי המכרז, חתומה ע"י מורשי החתימה מוסמכים כדין מטעם המציע. על גבי המעטפה יירשם: "מסמכי מכרז מספר  18/17- הצעת מחיר ", וכן שם המציע. הצעת המחיר תהיה חתומה על ידי מורשי החתימה המוסמכים של המציע.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הצעה שתכלול את תנאי הסף (מעטפה ראשונה) יחד עם הצעת המחיר, תפסל על הסף.

 

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות שיוגשו עם מסמכים או רישום חסר.

 

8.4                      המציע יגיש לרשות את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד, על ידי מורשי החתימה מטעמו ולאחר אימות החתימה במקומות הדרושים לכך על ידי עורך דין, בשני עותקים זהים. לעניין זה, מסמכי המכרז לרבות הנספחים, השינויים והתיקונים ככל שנעשו על ידי הרשות כאמור, ולרבות המסמכים אותם הוא נדרש לצרף להצעתו .

 

8.5                      על המציע לוודא שעותק המקור והעתק ההצעה יהיו זהים. בכל מקרה של סתירה בין המקור להעתק, או של סתירה בין העתקים שונים של ההצעה, יקבע האמור בעותק המקור, או שהדבר עלול לגרום לפסילת ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה של הרשות .

 

8.6   לאחר פתיחת תיבת המכרזים, תקבע ועדת המכרזים מי מבין ההצעות שהוגשו עומדת בכל תנאי הסף שנקבעו במסמכי המכרז, ואלה שעברו בחינת תנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדת המכרזים. לאחר סיום הראיון, תיקבע  הועדה את ניקוד האיכות של כל מציע, בהתאם לטבלת ניקוד האיכות המצורפת למסמכי המכרז (נספח י') עם סיום שלב זה, תפתח הוועדה את הצעות המחיר שכאמור יוגשו במעטפה סגורה נפרדת.

 

8.7   ועדת המכרזים תקבע ניקוד סופי להצעות, אשר ישקלל את ניקוד האיכות שנקבע עם ניקוד המחיר.

 

            משקלו של רכיב האיכותי בהצעה יהיה 20%

משקל ערך ההצעה ואחוז ההנחה מהתקציב המאושר במכרז זה יהיה 80%

 

8.8   לאחר שלב המיון והבחינה הדו שלבית, שומרת לעצמה ועדת המכרזים את הזכות, אך לא חייבת, לקיים הליך תחרותי בין שלוש ההצעות המיטיבות ביותר עם הרשות כפי שדורגו על ידי וועדת המכרזים. בשלב זה רשאית הוועדה, במועד שתקבע, לבקש מכל אחד משלושת המציעים להגיש הצעה סופית, משופרת ובתנאים מיטיבים עם עורך המכרז, ביחס להצעתם המקורית. למען הסר ספק, מובהר כי מציע שלא יגיש הצעת מחיר נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעה סופית.

 

 

8.9                      על המציע לציין בהצעתו מהם חלקי ההצעה בהם אינו מעוניין לאפשר למציעים אחרים לעיין, מטעמי סודיות מסחרית או מקצועית, זאת מבלי שיהא בכך כדי להגביל או לחייב את שיקול דעת הרשות. מציע שלא יציין בהצעתו מהם החלקים שבחסיונם הוא חפץ כאמור, ייחשב כמי שמסכים מראש למתן עיון מלא בכל מסמכי הצעתו. יובהר, כי בכל מקרה, ההחלטה הסופית בדבר מסמכי ההצעה שיימסרו לעיון נתונה בידי ועדת המכרזים של הרשות בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

 

8.10                  הרשות תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות סעיפי  "אופן הגשת ההצעות" הנ"ל.

 

9.      הזכייה במכרז:

9.1   הרשות תודיע בכתב לזוכה על הזכייה במכרז.

 

9.2   בתוך 7 (שבעה) ימים ממועד משלוח ההודעה הנ"ל על הזכייה, ימציא הזוכה את הערבויות המפורטות בחוזה, אישורי הביטוח וכל המסמכים הנדרשים על פי מכרז זה, ויחתום על החוזה ונספחיו .

 

9.3   הרשות תהא רשאית לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז אם לאחר ההחלטה במכרז חל , לדעת הרשות, שינוי מהותי לרעה במצבו הכלכלי של הזוכה, או אם נודע לרשות לאחר ההחלטה במכרז על עובדה מהותית שיש בה כדי להשפיע על ההחלטה ואשר לא הייתה ידועה לרשות בעת קבלת ההחלטה. במקרה כזה, תפנה הרשות לזוכה, בטרם קבלת החלטה לביטול זכייתו, לקבלת הסבריו ביחס לגורם אשר בגינו שוקלת הרשות לבטל זכייתו כאמור.

 

9.4   הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמשתתפים לא תהא כלפי הרשות ו/או צד ג' כל תביעה או דרישה או טענה בגין כך מכל סוג שהוא.

 

9.5   הרשות תודיע ליתר המשתתפים על אי זכייתם במכרז.

 

10.  אישור תקציבי לפרויקט:

ההתקשרות עם המציע הזוכה לביצוע הפרויקט בפועל מותנית בקבלת תקציב לתכנון וביצוע הפרויקט, ולעניין זה מובהר כדלקמן:

10.1                  תכנון וביצוע הפרויקט, כולו או כל חלק ממנו, מותנה בקבלת אישור תקציבי.

10.2                  הרשות תהא רשאית להגביל את ההסכם בהתאם לתקציבים המאושרים, כפי שיאושרו מעת לעת, לרבות באמצעות החלטה על תכנון וביצוע חלק מהפרויקט או תכנונו וביצועו באופן חלקי או מצומצם או תכנונו וביצועו באופן הדרגתי – הכל לפי החלטתה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

 

שאלות  ובקשות, לגבי מסמכי המכרז כולל אי בהירות, סתירות, אי הבנות או כל אי התאמה אחרת יועברו בכתב באמצעות מייל לכתובת : mshimur@gmail.com   , וזאת לא יאוחר מיום _3.9.17  .  על המציע להעביר את שאלותיו תוך ציון הסעיף המדויק לגביו מתייחסת שאלתו.

התשובות לשאלות ו/או לבקשות ההבהרה ו/או לבצע תיקון כלשהו למסמכי המכרז יישלחו במסמך הכולל את התשובות ו/או התיקון לכל המשתתפים שמסרו את פרטיהם בעת קבלת מסמכי המכרז