מכרזים

מס. מכרז 15/17
שם מכרז אספקת חומרי מליטה
תאריך אחרון להגשה 22/08/2017 12:00
מחיר 0

רשות העתיקות
מכרז פומבי מס' 15/17 
אספקת חומרי מליטה על בסיס סיד כמפורט במפרטים המיוחדים כדוגמת MAPE ANTIQUE I או ש"ע

1. כללי

1.1 רשות העתיקות (להלן "המזמין" ו/או "הרשות" ו/או "עורך המכרז") מזמינה בזאת הצעות לאספקת חומרי מליטה על בסיס סיד עבור מינהל השימור ברשות העתיקות (להלן: "השירותים"),

1.2 בהתאם למכרז זה תרכוש הרשות במהלך תקופת ההתקשרות את סוגי הטובין הדרושים לה במועדים ובכמויות שידרשו מעת לעת.

1.3 הרשות אינה מתחייבת לרכוש טובין המפורטים במכרז ו/או חלקו ו/או בכלל. הרכישה תתבצע בהתאם לשיקול דעתה של הרשות. המציע מתחייב שלא לבוא בטענה כלשהי כלפי הרשות אם כמות הטובין ו/או ההזמנות שיקבל תהיה נמוכה מהצפוי וגם אם לא יקבל הזמנות כלל.

1.4 אישור חומרי המליטה כעומדים בתקן הנדרש לרשות יעשה על ידי ראש ענף ביצוע במינהל השימור בכפוף למפרטים הטכניים שיועברו עם ההצעה. בחינה זו תעשה במסגרת תנאי הסף ועוד טרם פתיחת הצעות המחיר.

1.5 ההתקשרות הינה לתקופה של 12 חודשים. לרשות קיימת אופציה להארכת תקופות ההתקשרות על-פי שיקול דעתה הבלעדי בתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת (להלן: "התקופות הנוספות"). משך הזמן של התקופות הנוספות לא יעלה על עשרים וארבעה חודשים.

1.6 את מסמכי המכרז ניתן להוריד באתר האינטרנט של רשות העתיקות או במשרדי הרשות, מוזיאון רוקפלר, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ללא תמורה.

הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה במשרדי הרשות במוזיאון רוקפלר בירושלים לתיבת המכרזים במשרדו של מנהל אגף מנהל ובטחון לא יאוחר מיום 22/08/2017 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 15/17- לאספקת חומרי מליטה על בסיס סיד כמפורט במפרטים המיוחדים כדוגמת MAPE ANTIQUE I או ש"ע.

1.7 המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את מועד ההגשה למועד אחר.

הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט לעיל, לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.

1.8 אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

1.9 כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות המציע במכרז תחולנה על המשתתף ובאחריותו בלבד.

1.10 השתתפות במכרז וקבלת תנאיו אינם יוצרים מחויבות מכל סוג מצד הרשות כלפי הזוכה או כלפי המשתתפים האחרים ורק הסכם התקשרות בנוסח שהוצג על-ידי הרשות במסמכי המכרז, והחתום על-ידי המציע הזוכה במכרז, יחייב את הצדדים.

2. תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז זה תאגיד, חברה או אדם העומד, במועד הגשת הצעתו, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1 המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
2.2 אישור החומר כעומד בתקן הנדרש לרשות (על ידי ראש ענף ביצוע במינהל השימור) בכפוף למפרטים הטכניים שיועברו עם ההצעה.
2.2 ניסיון מוכח במתן השירותים ל- 3 גופים ציבוריים לפחות בשנים 2016 - 2013. על המציע לציין את הגופים הציבוריים איתם עבד וכן לפחות 3 ממליצים. בסעיף זה "גוף ציבורי" - משרדי ממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשות מקומית וגוף אחר הממלא תפקידים ציבוריים על פי דין. על המשתתף לצרף להצעתו פירוט ניסיון, לפי נספח מס' 1 המצורף למכרז זה, וכן המלצות ממליצים בכתב.
2.3 על המציע להצהיר כי ברשותו משרד מסודר, מיקום המשרד, טלפון ומכשיר פקסימיליה, וכן אמצעי קשר לנהגים ולציין שם של איש קשר + מספר טלפון לפעילות השוטפת מול הרשות.
על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה, לפי נספח מס' 2 המצורף למכרז זה.
2.4 המצאת תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו ("בעל שליטה" - כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981), בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים, בנוסח המצורף למכרז זה כנספח מס' 3.
2.5 הטובין עומדים בדרישות ושווי ערך ואיכות לחומרים המפורטים במפרט הטכני המיוחד המצ"ב
2.6 על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, אוטונומית בלתי מותנית בתוקף עד ליום 21/11/2017 על סך 10,000 ₪ זאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז, לפי נוסח הערבות המצ"ב למכרז (נספח מס' 4) ערבות זו תחולט לטובת הרשות באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יממש את הזכייה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי הדין. ערבות בנקאית שלא תוגש בנוסח המצורף למסמכי המכרז, תביא לפסילת ההצעה על הסף.
2.7 אישור רו"ח/עו"ד בנוסח המחייב בנספח מס' 5 המאשר את כל הפרטים, הדרישות והמידע אודות המציע, לרבות חותמת התאגיד המציע, זהות מורשה/י החתימה מטעם התאגיד ודוגמת חתימתם, וכי החתימה מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין על-פי דין.
2.8 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בנוסח המחייב – נספח מס' 6.


3. המסמכים שיש לצרף להצעה

3.1 הצעת מחיר על-פי המפורט במפרט המצורף כנספח מס' 7 ובטבלה המצורפת כנספח מס' 8. את הצעת המחיר יש למלא בטבלה המצורפת בנספח מס' 8. על המציע להציע לכל הפריטים והשורות בטבלה. מציע אשר ימלא חלקית את הטבלה - הצעתו תיפסל.
המחירים בהצעה יכללו את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע אספקת השירותים, כולל מיסי קנייה, העמסה, הובלה, סבלות ופריקה ידנית או במנוף, למעט מס ערך מוסף. המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.
3.2 כל מסמכי המכרז חתומים על-ידי המציע, בשולי כל עמוד ובמקום המיועד לכך, לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח מס' 9.
3.3 אישור פקיד השומה על ניהול ספרים כדין.
3.4 אישור מאגף מס ערך מוסף על היות המציע עוסק מורשה.
3.5 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.
3.6 אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום), תשל"ו-1976, על שם המשתתף.
3.7 תמצית רישום מרשם החברות או רשם השותפויות.
3.8 פירוט ניסיונו של המציע כאמור בסעיף 2.2 לעיל - נספח מס' 1.
3.9 הצהרת המציע כאמור בסעיף 2.3 לעיל - נספח מס' 2.
3.10 תצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים כאמור בסעיף 2.5 לעיל - נספח מס' 3.
3.11 ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית כאמור בסעיף 2.7 לעיל - נספח מס' 4.
3.12 אישור רו"ח/עו"ד כאמור בסעיף 2.8 לעיל - נספח מס' 5.
3.13 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בנוסח המחייב – נספח מס' 6.4. תוקף ההצעה:

תוקף ההצעה הינו 90 יום. אולם עורך המכרז רשאי להודיע על הארכת ההצעה לתקופה נוספת של 30 ימים עד קבלת החלטה סופית ובחירת הזוכה. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה האמורה.
5. בדיקת ההצעות ובחירת הזוכים:

5.1 בשלב ראשון תיפתחנה רק מעטפות אשר נמצאו בתיבת המכרזים במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ותיבדק עמידת המציעים בכל תנאי הסף, לרבות הגשת כל המסמכים שנדרשו. ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תעמוד בכל תנאי הסף ו/או אשר לא כללה את כל המסמכים שנדרשו.
5.2 לאחר קביעת עמידת הצעותיהם של המציעים בתנאי הסף, תיבדק ותיבחן כל הצעה לגופה.

6. הודעה לזוכה וההתקשרות

6.1 הרשות תודיע לזוכה, בכתב, על הזכייה במכרז.
6.2 בתוך 14 ימי עבודה מיום ההודעה כאמור יחתום הזוכה על הסכם ההתקשרות המצורף לחוברת המכרז כמו שהוא, וכן ימציא לרשות ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה על סך 10,000 ₪ וכן את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא לרשות בהתאם למסמכי המכרז.
6.3 חזר בו הזוכה מהצעתו ו/או לא המציא לרשות את המסמכים הנדרשים בסעיף 6.2 לעיל, רשאית הרשות לחלט את הערבות הבנקאית שבידה, וכן למסור את ביצוע העבודה למי שייקבע על-ידה, וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכותה של הרשות לתבוע את המציע לכל סעד אחר בהתאם להוראות הדין.

7. זכויות עורך המכרז:

7.1 הרשות רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או כתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל המשתתפים ורוכשי מסמכי המכרז, בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הכתובות ומספר פקסימיליה שנמסרו על ידם.
7.2 המציע נותן בזאת את רשותו לרשות, מעצם השתתפותו במכרז, לפנות לכל גורם עבורו ביצע המציע עבודות ולקבל ממנו חוות דעת ופרטי ניסיונו עם המציע.
7.3 הרשות תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור לרבות תחשיבים ופרטים לגבי הצעתו במכרז.
7.4 עורך המכרז רשאי לפצל את ההצעה, לקבל חלקים ממנה, או לממשה בשלבים. הצעת המחיר של המציע תישאר בתוקפה (באופן יחסי) גם ביחס להזמנת חלק מן העבודות.
7.5 עורך המכרז רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדית, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש. באם יבוטל המכרז הודעה על ביטול המכרז תשלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז. עורך המכרז לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול בכל צורה שהיא.
7.6 עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם המציע/ים הזוכה/ים במכרז.
7.7 עורך המכרז לא מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
7.8 עורך המכרז רשאי לקבוע כי במכרז זכה מציע אחד או מספר מציעים.
7.9 הצעות לא שלמות ו/או מותנות ו/או מסויגות עלולות לפסול את ההצעות על הסף, בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.


8 תנאים כלליים:
8.1 הרשות אינה מתחייבת לרכוש טובין במלוא הסכום / חלקו / בכלל. הרכישה תתבצע בהתאם לשיקול דעת הרשות.
8.2 הזמנת הטובין תבוצע, מעת לעת, לאורך כל השנה, על גבי טופס הזמנה כמקובל.
8.3 על הספק לעמוד בלו"ז אספקה שלא יעלה על 7 ימים קלנדריים מקבלת הזמנה חתומה ואו -5 ימי עבודה.
8.4 הצעת המחיר לפריטים המפורטים בנספח 8 כוללים הובלה ופריקה, כמפורט בנספח. לא תתקבל הצעה שאינה כוללת הובלה ופריקה.

9 הצעת המציע שניתנה על-פי מכרז זה תחשב כי ניתנה לאחר שהמציע עיין בכל מסמכי המכרז והובהרו לו כל הנקודות הטעונות הבהרה.

10 נציג המכרז אליו יש להפנות את כל השאלות בקשר למכרז הוא גב' טלי שמש - רק באמצעות דוא"ל shemesh@israntique.org.il. התשובות יישלחו במרוכז לכל המשתתפים. נוסח התשובות של עורך המכרז הוא הנוסח המחייב.