מכרזים

מס. מכרז 14/17
שם מכרז כתיבה על אבני בולדר
תאריך אחרון להגשה 13/08/2017 12:00
מחיר 0

רשות העתיקות

מכרז פומבי מס' 14/17 לכתיבה על אבני בולדר מבזלת

 כללי

1.1        רשות העתיקות (להלן "המזמין" ו/או "הרשות" ו/או "עורך המכרז") מזמינה בזאת הצעות לכתיבה על אבני בולדר מבזלת עבור רשות העתיקות (להלן "השירותים" ו/או "הטובין")

1.2        בהתאם למכרז זה תרכוש הרשות במהלך תקופת ההתקשרות את סוגי השירותים הדרושים לה במועדים ובכמויות שידרשו מעת לעת. 

1.3        הרשות אינה מתחייבת לרכוש את השירותים המפורטים במכרז ו/או חלקו ו/או בכלל. הרכישה תתבצע בהתאם לשיקול דעתה של הרשות. המציע מתחייב שלא לבוא בטענה כלשהי כלפי הרשות אם כמות הטובין ו/או ההזמנות שיקבל תהיה נמוכה מהצפוי וגם אם לא יקבל הזמנות כלל. 

1.4        ההתקשרות הינה לתקופה של 12 חודשים. לרשות קיימת אופציה להארכת תקופות ההתקשרות על-פי שיקול דעתה הבלעדי בתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת (להלן: "התקופות הנוספות"). משך הזמן של התקופות הנוספות לא יעלה על עשרים וארבעה חודשים. 

1.5        ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם, באתר האינטרנט של רשות העתיקות בכתובת: www.antiquities.org.il  או בפניה לגב' חנה ארז בדוא"ל: hannah@israntique.org.il

1.6        הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים, במשרדי הרשות במוזיאון רוקפלר בירושלים, לא יאוחר מיום א' 13/08/2017 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 14/17 -  כתיבה על אבני בולדר מבזלת". 

         המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את מועד ההגשה למועד אחר. הודעה בעניין זה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות. 

         הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט לעיל, לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים. 

1.7        אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

1.8        כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות המציע במכרז תחולנה על המשתתף ובאחריותו בלבד. 

1.9        השתתפות במכרז וקבלת תנאיו אינם יוצרים מחויבות מכל סוג מצד הרשות כלפי הזוכה או כלפי המשתתפים האחרים ורק הסכם התקשרות בנוסח שהוצג על-ידי הרשות במסמכי המכרז, והחתום על-ידי המציע הזוכה במכרז, יחייב את הצדדים.

 

  1. תנאי סף להשתתפות במכרז

 

רשאים להשתתף במכרז זה תאגיד, חברה או אדם העומד, במועד הגשת הצעתו, בכל התנאים המפורטים להלן:

 

2.1        (מבוטל)

2.2        למציע ניסיון מוכח במתן השירותים ל- 3 גופים ציבוריים לפחות בין השנים 2017 - 2010. על המציע לציין את הגופים הציבוריים איתם עבד וכן לפחות 3 ממליצים. בסעיף זה "גוף ציבורי" - משרדי ממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשות מקומית וגוף אחר הממלא תפקידים ציבוריים על פי דין. על המשתתף לצרף להצעתו פירוט ניסיון וממליצים, לפי נספח מס' 1 המצורף למכרז זה.

2.3        על המציע להצהיר כי ברשותו משרד מסודר, מיקום המשרד, טלפון ומכשיר פקסימיליה, וכן אמצעי קשר ולציין שם של איש קשר + מספר טלפון לפעילות השוטפת מול הרשות.

על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה, לפי נספח מס' 2 המצורף למכרז זה.

2.4        המצאת תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו ("בעל שליטה" - כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981), חתום על ידי עו"ד כדין בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים, בנוסח המצורף למכרז זה כנספח מס' 3.

2.5        השתתפות בסיור קבלנים אשר ייערך עם מר אבנר הילמן בטבריה בסמוך לחוף גיא. הסיור יתקיים ביום א' 06/08/2017 שעת המפגש 10:00. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומשתתף שלא יגיע לסיור הצעתו תיפסל. יש להירשם לסיור מראש בדוא"ל: hannah@israntique.org.il

2.6        הטובין עומדים בדרישות התקנים, כדלקמן:

על המציע לצרף להצעתו התחייבות לביצוע העבודה תוך עמידה בתקנים ובדרישות המפרט כאמור (נספח מס' 7).

2.7        על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, אוטונומית בלתי מותנית בתוקף עד ליום 12/11/2017 על סך 20,000 ₪ זאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז, לפי נוסח הערבות המצ"ב למכרז (נספח מס' 4) ערבות זו תחולט לטובת הרשות באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יממש את הזכייה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי הדין. ערבות בנקאית שלא תוגש בנוסח המצורף למסמכי המכרז, תביא לפסילת ההצעה על הסף.

2.8        אישור רו"ח/עו"ד בנוסח המחייב בנספח מס' 5 המאשר את כל הפרטים, הדרישות והמידע אודות המציע, לרבות חותמת התאגיד המציע, זהות מורשה/י החתימה מטעם התאגיד ודוגמת חתימתם, וכי החתימה מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין על-פי דין.

2.9        תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בנוסח המחייב – נספח מס' 6.

 

  1. המסמכים שיש לצרף להצעה

3.1        הצעת מחיר - נספח מס' 8. (על פי המפורט במפרט בנספח מס' 7)

המחירים בהצעה יכללו את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע אספקת השירותים, כולל מיסי קנייה, העמסה, הובלה, סבלות ופריקה ידנית או במנוף, למעט מס ערך מוסף. המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.

3.2        כל מסמכי המכרז חתומים על-ידי המציע, בשולי כל עמוד ובמקום המיועד לכך, לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח מס' 9.

3.3        אישור פקיד השומה על ניהול ספרים כדין.

3.4        אישור מאגף מס ערך מוסף על היות המציע עוסק מורשה.

3.5        אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.

3.6        אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום), תשל"ו-1976, על שם המשתתף.

3.7        תמצית רישום מרשם החברות או רשם השותפויות, ככל שהמציע רשום כחברה או שותפות רשומה.

3.8        פירוט ניסיונו של המציע כאמור בסעיף 2.2 לעיל וממליצים - נספח מס' 1.

3.9        הצהרת המציע כאמור בסעיף 2.3 לעיל - נספח מס' 2.

3.10    תצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים כאמור בסעיף 2.5 לעיל - נספח מס' 3.

3.11    ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית כאמור בסעיף 2.6 לעיל - נספח מס' 4.

3.12    אישור רו"ח/עו"ד כאמור בסעיף 2.8 לעיל - נספח מס' 5.

3.13    תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בנוסח המחייב – נספח מס' 6.

3.14    אישור על עמידה בתקנים כמפורט בסעיף 2.6 לעיל.

 

  1. תוקף ההצעה:

 

תוקף ההצעה הינו 90 יום. אולם עורך המכרז רשאי להודיע על הארכת ההצעה לתקופה נוספת של 30 ימים עד קבלת החלטה סופית ובחירת הזוכה. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה האמורה.

 

  1. בדיקת ההצעות ובחירת הזוכים:

 

5.1        בשלב ראשון תיפתחנה המעטפות אשר נמצאו בתיבת המכרזים במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ותיבדק עמידת המציעים בכל תנאי הסף, לרבות הגשת כל המסמכים שנדרשו. ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תעמוד בכל תנאי הסף ו/או אשר לא כללה את כל המסמכים שנדרשו.

5.2        לאחר קביעת עמידת הצעותיהם של המציעים בתנאי הסף, תיבדק ותיבחן כל הצעה לגופה. ההצעות ינוקדו על-ידי ועדת המכרזים על-פי הקריטריונים שלהלן:

 

(1)   80% - המחיר המוצע לטובין.

(2)   20% - ניסיונו של המציע + המלצות כמפורט בסעיף 2.2 שלעיל.

 

  1. הודעה לזוכה וההתקשרות

 

6.1        הרשות תודיע לזוכה, בכתב, על הזכייה במכרז.

6.2     בתוך 14 ימי עבודה מיום ההודעה כאמור יחתום הזוכה על הסכם ההתקשרות המצורף לחוברת המכרז כמו שהוא, וכן ימציא לרשות ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה על סך 20,000 ₪ וכן את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא לרשות בהתאם למסמכי המכרז.

6.3     חזר בו הזוכה מהצעתו ו/או לא המציא לרשות את המסמכים הנדרשים בסעיף 6.2 לעיל, רשאית הרשות לחלט את הערבות הבנקאית שבידה, וכן למסור את ביצוע העבודה למי שייקבע על-ידה, וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכותה של הרשות לתבוע את המציע לכל סעד אחר בהתאם להוראות הדין.

 

  1. זכויות עורך המכרז:

 

7.1     הרשות רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או כתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל המשתתפים ורוכשי מסמכי המכרז, בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הכתובות ומספר פקסימיליה שנמסרו על ידם.

7.2  המציע נותן בזאת את רשותו לרשות, מעצם השתתפותו במכרז, לפנות לכל גורם עבורו ביצע המציע עבודות ולקבל ממנו חוות דעת ופרטי ניסיונו עם המציע.

7.3  הרשות תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור לרבות תחשיבים ופרטים לגבי הצעתו במכרז.

7.4  עורך המכרז רשאי לפצל את ההצעה, לקבל חלקים ממנה, או לממשה בשלבים. הצעת המחיר של המציע תישאר בתוקפה (באופן יחסי) גם ביחס להזמנת חלק מן העבודות.

7.5  עורך המכרז רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדית, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש. באם יבוטל המכרז הודעה על ביטול המכרז תשלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז. עורך המכרז לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול בכל צורה שהיא.

7.6  עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם המציע/ים הזוכה/ים במכרז.

7.7  עורך המכרז לא מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.

7.8  עורך המכרז רשאי לקבוע כי במכרז זכה מציע אחד או מספר מציעים.

7.9  הצעות לא שלמות ו/או מותנות ו/או מסויגות עלולות לפסול את ההצעות על הסף, בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

 

 

8        תנאים כלליים:

8.1  הספק לא יהיה זכאי לקבל העלאת מחיר בגין עליית מדד כלשהו.

8.2  הרשות אינה מתחייבת לרכוש טובין במלוא הסכום / חלקו / בכלל. הרכישה תתבצע בהתאם לשיקול דעת הרשות.

8.3  זכות היוצרים של היצירה או תוצר השירותים יהיו קניינה הבלעדי של הרשות, ותהא רשאית להשתמש בהם לצרכיה כראות עיניה ולזוכה לא תהיה כל טענה או דרישה או זכות תביעה בנושא זה.

8.4  בין הזוכה ו/או מי מטעמו או מועסקים על ידו לבין הרשות לא יהיו יחסי עובד מעביד בכל צורה ודרך שהיא. הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו כל ההוצאות כמתחייב ובהתאם לדיני העבודה.

8.5  הזמנת הטובין תבוצע, מעת לעת, לאורך כל השנה, על גבי טופס הזמנה כמקובל.

8.6  על הספק לעמוד בלו"ז אספקה שלא יעלה על  20ימי עבודה מקבלת הזמנה חתומה .

9        הצעת המציע שניתנה על-פי מכרז זה תחשב כי ניתנה לאחר שהמציע עיין בכל מסמכי המכרז והובהרו לו כל הנקודות הטעונות הבהרה.

10    בשאלות והבהרות בקשר למכרז ניתן לפנות לגב' טלי שמש, אך ורק באמצעות דוא"ל: shemesh@israntique.org.il . התשובות יישלחו במרוכז לכל המשתתפים. נוסח התשובות של עורך המכרז הוא הנוסח המחייב. מועד אחרון למשלוח שאלות: 07/08/2017.