מכרזים

מס. מכרז 11/17
שם מכרז אספקת תווי שי
תאריך אחרון להגשה 29/06/2017 12:00
מחיר 0

מכרז מס' 11/17

הזמנה להציע הצעות לאספקת תלושי שי לראש השנה תשע"ח ולפסח תשע"ח

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 29/06/2017 בשעה 12:00

פרק 1 – כללי

1. רשות העתיקות (להלן "הרשות") מעוניינת לקבל הצעות לאספקת תלושי שי לחג עבור עובדיה לשנת תשע"ח עם אופציה להארכת ההתקשרות לשנה נוספת, קרי תשע"ט. מספר התלושים הכולל בכל חג הינו כ- 1000 תווים.

2. המעוניינים להגיש הצעות, מתבקשים להגיש הצעות המפרטות את שווי ההנחה שתינתן לרשות העתיקות עבור רכישת תלושי השי. ההנחה תינתן מערך השובר/כרטיס השי.

3. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז מפורטים במסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם כוללים בין היתר:

א. היות המציע ספק בעל ניסיון מוכח במהלך שלוש השנים האחרונות, בתחום שיווק של תלושי שי לארגונים גדולים בהם הונפקו תלושי שי לפחות ל- 1,000 עובדים.
ב. מגוון המוצרים יכלול רשתות למוצרי מזון ובנוסף לפחות חמש אפשרויות נוספות לדוגמת: הלבשה, מוצרי חשמל, הנעלה, ספרים, מכשירי כתיבה, קוסמטיקה, מוצרים לבית, תיירות, "עשה זאת בעצמך" ועוד.
ג. מספר נקודות המכירה בפריסה גיאוגרפית לא יפחת מ- 100 נקודות בכל הארץ, אשר יתפרסו על פני 50 ישובים לפחות, ובהם הערים: ירושלים, תל-אביב, חיפה, באר-שבע, אילת. בנוסף לכך יכללו בהצעה לפחות 25 נקודות למכירת מזון בכל רחבי הארץ, אשר יתפרסו על פני 10 ישובים לפחות, ובהם הערים המצוינות לעיל.
ד. על המציע לוודא כי ניתן יהיה להשתמש בתלושי השי המוצעים גם ביחס למבצעים שהרשתות מכריזות ללקוחותיהם.

4. ניתן לקבל את מסמכי המכרז, ללא תשלום, באמצעות אתר האינטרנט של רשות העתיקות בכתובת: www.antiquities.org.il

5. אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהינה –מחיר התו לאחר הנחה לרשות העתיקות.

6. בין השיקולים שיילקחו בחשבון לבחירת ההצעה הזוכה, בנוסף להנחה שתינתן, יהיו הפריסה הגיאוגרפית ומגוון המוצרים המוצע, כך שתבחר ההצעה המעניקה לרשות את מירב היתרונות.

7. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים כולם או חלקם, לצורך קבלת הבהרות להצעתם.

8. הרשות תפסול הצעת מציע שאינו עומד בכל התנאים המוקדמים והיא שומרת לעצמה את הזכות לפסול מועמדותו של מציע אשר לא יוכיח איתנות פיננסית ולא יצרף להצעתו את כל המסמכים הנלווים כשהם מלאים וחתומים כנדרש.

9. הרשות איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע מכלליותו, תהא הרשות רשאית להחליט לפי
שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג שלא לקבל הצעה כלשהי בכפוף לאמור
בתנאי מכרז זה או שלא לקבל כל הצעה או לבטל מכרז זה והכל בכפוף
להוראות מכרז זה ובכפוף להוראות כל דין. רשות העתיקות שומרת לעצמה את
הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים במקרים המותרים על פי דין.

10. תנאי המכרז הם אלו הקבועים במסמכי המכרז ואין באמור במודעה זו כדי לגרוע מכך. בכל מקרה של סתירה – יגבר האמור במסמכי המכרז.


פרק 2– תנאים מוקדמים

א. המציע הינו ספק בעל ניסיון מוכח במהלך שלוש השנים האחרונות בתחום שיווק של תלושי שי לארגונים גדולים, בהם הונפקו תלושי שי ל- 1,000 עובדים לפחות. על המציע למלא את טבלת הניסיון הקודם כמפורט בטופס ההצעה.

ב. מגוון המוצרים המוצעים יכלול רשתות מוצרי מזון ובנוסף 5 תחומים נוספים לפחות של רשתות לשיווק של מוצרים או שירותים אחרים, כגון: ביגוד, הנעלה, מוצרי חשמל, תרבות, תיירות, ספרים, קוסמטיקה, "עשה זאת בעצמך" ועוד.

ג. מספר נקודות בהם תקפים התלושים המוצעים לא יפחת מ- 100 נקודות בכל רחבי הארץ, אשר יתפרסו על פני 50 ישובים לפחות בכל רחבי הארץ, ובהם הערים: ת"א, ירושלים, חיפה באר-שבע, אילת. בנוסף לכך יכללו בהצעה לא פחות מ- 25 נקודות למכירת מזון בכל רחבי הארץ, הפרוסים על פני 10 ישובים לפחות ובהם הערים המצוינות לעיל.

ד. תלושי השי יכובדו בנקודות המצוינות ע"ג התו.

ה. ערכם של תלושי השי יהיה בשווי 100% מערך התו.

ו. ניתן יהיה להשתמש בתלושי השי המוצעים גם ביחס למבצעים שהרשתות מכריזות ללקוחותיהם.


ז. תקופת תוקפו של התו לא תפחת מחמש שנים ממועד ההנפקה.

ח. הסכום הנקוב בתו הקנייה יהיה אחיד לגבי כל העסקים המנויים בו.

ט. המציע הינו גוף בעל איתנות פיננסית נאותה המתאימה להיקף ההתקשרות נשוא המכרז.


פרק 3 – אופן עריכת ההצעה והגשתה:

1. ההצעה תוגש אך ורק על גבי נספח א' למסמכי המכרז. המציע ימלא בדייקנות כל סעיף הטעון השלמה בהתאם להוראות, לתנאים, למבנה ולפירוט שבכל סעיף.

2. כל עמוד מעמודי ההצעה, ייחתם בידי המציע בצרוף חותמתו, ואם הוא תאגיד – בידי מי שהוסמך להתחייב ולחתום בשם התאגיד ובצרוף חותמת התאגיד.

3. טופס הגשת ההצעה (נספח א') כשהוא חתום כמפורט להלן יהוו הסכמה מצד המציע לכל התנאים, ההתניות וההוראות המופיעים במסמכי המכרז ונספחיו.
המציע יגיש את הצעתו, כשהיא שלמה, ממולאת כראוי ונושאת את החותמת
הרשמית של המציע וחתימתו של המציע במעטפה חלקה וסגורה בלבד, עליה יירשם "מכרז מס' 11/17- תלושי שי לראש השנה תשע"ח ולפסח תשע"ח".
המציע יפקיד את המעטפה בתיבה המכרזים, במשרדי רשות העתיקות, מוזיאון רוקפלר, רחוב סולטן סולימן 27, לא יאוחר מיום ג' 27/06/2017 בשעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות").

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד האחרון שנקבע להגשת
ההצעות – לא תידון ע"י ועדת המכרזים של הרשות (להלן "ועדת המכרזים").

4. הרשות רשאית לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות. במקרה זה יאריך המציע, בהתאמה, את תוקף הצעתו.

5. בנוסף ועל אף האמור בסעיף קטן 4- לעיל, רשאית הרשות לבקש מן המציע להאריך את תוקף הצעתו, עד לקבלת החלטה סופית של זכייה במכרז זה.

6. הרשות שומרת לעצמה את הזכות להחזיר תלושי שי עודפים לספק והספק ימציא לרשות שיק מזומן ע"פ עלות התלושים כולל תלושים שפג תוקפם.

7. שאלות ובירורים בקשר למכרז זה יש להפנות בכתב בלבד, לגב' אורנה לוי מנהלת אגף משאבי אנוש בדוא"ל: ornal@israntique.org.il , וזאת עד ליום 20/06/2017.