מכרזים

מס. מכרז 08/17
שם מכרז פיתוח תכניות ועזרי הדרכה
תאריך אחרון להגשה 29/06/2017 12:00
מחיר 0

                            מכרז מס' 08/17

הזמנה להציע הצעות לפיתוח תכניות ועזרי הדרכה לסדנאות חפירה ארכיאולוגית

תאריך ההגשה עודכן ל- 29/06/2017 בשעה 12:00

 

1.             רשות העתיקות (להלן: "הרשות") מעוניינת לקבל הצעות לפיתוח סדרה של ערכות הדרכה, עזרים, הפעלות ומשחקים שישולבו בסדנאות חפירה ארכיאולוגית שמתקיימות במסגרת פעילות הנחלה של רשות העתיקות, (להלן: "השירותים"), הכול בהתאם לתנאי המכרז והחוזה המצורף למכרז זה ונספחיו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "החוזה").

 

2.             פירוט מלא של תנאי ההתקשרות לביצוע השירותים יימצא בנוסח החוזה ובנספחיו ובכל מקרה של סתירה בין תנאי המכרז לבין תנאי החוזה בכל הנוגע לתנאי ההתקשרות עם מקבל ההרשאה, גוברים תנאי החוזה .

 

3.             על המציע לקרוא את מסמכי המכרז, לרבות החוזה וכל התחייבויותיו על פיהם, ובעצם הגשת הצעתו במכרז תחשב כמי שקראם, הבינם והסכים לכל האמור בהם.

 

רשות העתיקות  ומטרות המכרז – רקע כללי

 

4.             רשות העתיקות הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם על פי דין ותפקידה לטפל בכל ענייני העתיקות בישראל, לרבות עתיקות תת-ימיות.

 

5.             רשות העתיקות מקיימת פעילות חינוכית נרחבת בסדנאות חפירה ארכיאולוגית ולימודי ארכיאולוגיה במסגרת העשרה בית ספרית, כחלק מחזון הנחלת הארכיאולוגיה והמורשת לציבור ובעיקר לילדים ונוער.

 

6.             מהות הפרויקט: פיתוח סדרה של ערכות הדרכה, עזרים, הפעלות ומשחקים שישולבו בסדנאות חפירה ארכיאולוגית שמתקיימות במסגרת פעילות הנחלה של רשות העתיקות.

קהל היעד הנבחר – בני נוער – כיתות ח' ומעלה עד מבוגרים.

הזמן והמקום – לפני, אחרי ובמהלך סדנת חפירה בשטח.

 

7.             ההצעה תכלול פיתוח ועיצוב תהליך, החל משלב התחקיר ועד מוצר עיצובי מוגמר בשלב הכנה להפקה.  

8.             רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות להפיק את חומרי ההדרכה באמצעות חברות אחרות, הכל בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה המקצועי.

 

9.             זכויות היוצרים לערכות ההדרכה, העזרים, ההפעלות והמשחקים שיפותחו על ידי הזוכה במסגרת מכרז זה,  יהיו בידי רשות העתיקות ויהיו לקניינה הבלעדי לאחר תשלום מלוא התמורה לזוכה.

 

10.         למען הסר ספק, רשות העתיקות תהא רשאית להשתמש בכל ערכות ההדרכה והעזרים, החומרים, המשחקים שיפותחו בכל עת ובכל זמן ולזוכה לא תהא כל טענה או דרישה או זכות תביעה בגין זכות יוצרים כלפי הרשות.